Reverse lookup zone mail server kurulumu,how to block a phone number to call,hilo hawaii phone book white pages,send free sms dnd number - You Shoud Know

admin | Category: Phone Lookup Free | 04.09.2015
Bir network yap?s?nda cak?sma olmadan farkl? suffix yap?s?nda 2 adet yan? host name kullan?labilir. Microsoft Windows isletim sistemlerinin Win 2000 oncesi surumlerinde, agda kullan?labilmeleri icin adlar?n?n kaydedilmesi veya cozumlenmesi gereken bilgisayarlar? ve diger paylas?lan veya grupland?r?lan kaynaklar? tan?mak ve bulmak icin kullan?l?r. Oncelikle bir DNS servisinin o makineye kurulabilmesi icin statik ip olmas?n? sart kostuktan sonra kuruluma baslayal?m. Sonras?nda eger bir Active Directory kurulumu yap?lacaksa dcpromo deyip kurulum esnas?nda isletim sistemi gerekli zone olusturmas?n? dns kay?tlar?n? otomatik olarak acacakt?r. Dns Servisimizi baslata dnsmgmt.msc yazarak h?zl?ca ac?yoruz ve SERVER’ a sag klik New Zone basarak primary zone olusturmaya basl?yoruz.
Not: Store the zone in Active Directory t?k?n? isaretleyerek dns database mizin AD nin icinde saklanmas?n? saglayabiliriz. Bu bolumde zone un AD yap?s? icinde nas?l bir replikasyon stratejisi belirleyecegini tahin ediyoruz. Allow only secure dynamic updates isaretli b?rakarak Zone updates lere kars? guvenli bir sekilde izin verecegimizi belirtiyoruz.
Bir Host A kayd? olusturarak mant?g? anlad?k ve daha sonralarda MX kayd? olsun CNAME olsun ayni mantalite ile olusturacag?m?z? bilmeliyiz.
Internette baz? sitelerde domainlerin bas?nda bulunan www k?saltmas? asl?nda bir sub domaindir. Sonuc itibari ile sub domainler ile hedeflenen bir domain, kendisi bir anlam ifade etmese bile al?nabilir. Reverse lookup zone icinde olusturmus oldugumuz bir primary zone icinde PTR record olusturmak icin primary zone uzerinde sag klik yapar?z ve New Pointer (PTR) t?klayarak ilerleriz. Host IP sinin son hanesini ve host name yazarak OK basar?z ve PTR kayd?n?n olusmas?n? saglam?s bulunmaktay?z. SOA kayd?na sag klik properties basarak o zone uzerinde yapabilecegimiz butun ayarlara ulasm?s olabilir ve sonras?nda cache suresinden zone degisiklik say?s?na kadar bircok bilgide elimizin alt?nda olacakt?r.
Fully qualified domain name (FQDN) of mail server alt?na mail sunucumuzun ismini ister yazar ister sekte  browse t?klayarak mail sunucumuzun host A kayd?n? gosterebiliriz ve mail sunucusunun kim oldugunu belirtmis oluruz.
Cname kullan?m amac? ise bir IP adresine birden fazla host ad? atayarak her iki isimde de sorguland?g?nda ayn? IP adresine cozumleme yapmas?n? saglar.
Alias name burada ikinci isim olarak dusunebiliriz ve FQDN de beraberinde kullan?lacak record girerek ikisini de ayn? IP baglam?s oluruz. TXT Record olusturmak istedigimiz zone uzerinde sag klik yap?p Other New Records ile ilerliyoruz. Primary DNS Server yetkili oldugu sistemde DNS veri taban?n?n uzerinde her turlu ayar? yapabilir. Master DNS sunucumuz uzerinde onceden olusturdugumuz bir zone uzerinde sag klik Properties yap?yoruz. Reverse lookup Zone transferine izin vermek icin zone uzerinde sag klik properties yap?yoruz.
Zone transferi yapmas?na izin verecegimiz DNS sunucusunun ip adresini girip OK butonuna bas?yoruz. Zone transferi yapacak olan sunucumuzda Reverse lookup zones uzerinde sag klik new zone diyerek ilerliyoruz. Olusturacag?m?z Zone tipinin bir secondery zone oldugunu Secondery zone tab?n? isaretleyerek belirtiyoruz.
Network id k?sm?na Reverse lookup  zone muzun IP blogunun giriyoruz ve next ile ilerliyoruz.


Master DNS Server ip adresini IP address tab?na girerek add butonu ile ekliyoruz ve next ile devam ediyoruz.. Basar?l? bir sekilde Reverse lookup zone icin secondery zone tan?mlamas? yapm?s bulunmaktay?z. Sekilde de goruldugu gibi bir sure sonra kay?tlar secondery zone transfer olmus durumdad?r. Forward lookup zone uzerinde sag klik new zone a t?klayarak yeni bir secondery zone eklemeye basl?yoruz.
Yeni olusturacag?m?z zone tipinin secondery zone olacag?n? secondery zone tab?n? secerek belirtiyoruz.
Master DNS server ip adresini IP address tab?na girerek add butonu ile ekliyoruz ve next ile devam ediyoruz.
Master DNS server uzerinde olusturdugumuz primary zone lar? secondery zone lara transferi bir sure sonra gerceklesmis durumdad?r. Bu sekil uzerine konusmak gerekirse basta yazan serial number o zone icinde yap?lan giris ve degisiklik say?s?n? tutar her bir degisiklikte eklemede yada c?karmada o say? hep artar ve zone transferi bu rakama gore olur 17 rakam?n? secondary zone ilk olustugunda olan deger olarak kabul edersek secondary zone ilk transferde 17 kay?t uzerine al?r. Bunlardan da onemlisi zone transferini nicin ve ne gibi durumlarda kullanacag?m?z? konusacak olursak. Ornek Senaryo 1: Merkez ve subelerden olusan network yap?n?z vard?r ve merkezde dc subelerde ise adc oldugunu dusunursek.
Ornek Senaryo 2: D?s dunyaya ac?lm?s dmz bolgesinde duran mail ve web sunucular?m?z var bunlar?n dns leri ise ic ag?m?zda bir olan bir dns yapmam?z gerekiyor ama biz dmz bolgesine bir secondary zone tutan dns sunucusu koyarak guvenligi artt?rm?s olabiliriz. Bir DNS sunucusunun kendi uzerinde tutmad?g? diger domainlerin isim cozumlemesi icin baska bir DNS sunucusuna sorma islemine forwarding denir. All other DNS domains secili iken Selected domain’s forwarder IP address list bolumune forwarder IP leri s?ra s?ra ekleyebiliriz.
Bir DNS sunucusuna bilmedigi domainlerden sadece birinin IP sini soleyerek ogretme islemine ise conditional forwarding denir. Forwarders k?sm?ndan new  e t?klayarak ogretmek istedigimi DNS sunucusunun domain ad?n? gireriz. Conditional forwarding yapt?g?m?z domain ad?n?n IP sinide girdikten sonra islemimiz tamad?r.
Bir DNS server en son yapt?g? isim cozumlemelerini memory’de tutarak, bir sonraki istekte bunu Cache’den cozumleyerek network trafigini azaltma isleminde buyuk katk? saglar. Biz surekli olarak taray?c?lar?m?za adres giriyoruz, oysaki asl?nda o adreslere ait olan ip leri bilmiyoruz, bilmemiz de pek mumkun degildir, cunku insan haf?zas? rakamlara gore  isimleri daha kolay hat?rlamaktad?r. Internet yada intranet  ortam?n? ele al?rsak her bir makinenin numeric olarak bir ismi vard?r ama ak?lda kalmas? zor oldugu icin alphanumeric isimleri biliriz genelde. Bu sebepten dolay? Domain Name System olusturuldu ve ozet olarak yapt?g? islem ise alphanumeric isimleri numeric isimlere cevirmesidir. Microsoft isletim sistemlerinin onceki surumlerinde ag hizmetlerinin saglanabilmesi icin NetBIOS adlar?n?n kullan?lmas? zorunludur.
Bir DNS Namespace  Root Domain, Top-Level Domain, Second-Level Domain ve mumkun olabilen Sub domain icerir.
Ama biz sistemciler AD yap?m?za daha sonralardan degisik zone lar ekleme ihtiyac? duyar?z bu durumlarda asag?da inceleyecegimiz gibi zone olusturmal?y?z. Benim isaretli olarak b?rakt?g?m sekilde butun domain controller ile replikasyon yapacakt?r. Yani yapacag?m?z islem telefon defterine ac?p Fatih KARAALIOGLU yaz?p yan?na da 09002109090 yazmak anlam?na gelir.


Her bir zone icin DNS server tan?mlamalar?nda yard?mc? olarak, Domain ad?n? host ad?na cevirmek icin kullan?l?r.
Farkl? lokasyonlardaki client lara isim cozumleme hizmeti verecek makinelerin birebirleri ile replikasyon yaparak databaselerini esitlemeleri.
Secondary DNS Server ise bu veri taban?n?n bir kopyas?n?n bulundurur ve sadece okuma hakk?na sahiptir. Sonras?nda ise her 15 dakikada bir degisiklikleri kontrol eder ve gerekli kay?tlar?n transferi gerceklesir. Ben bu makalemde DNS konusuna oldugunda hakim olman?z icin gerekli olan temel her konuya deginmeye cal?st?m.
Notepad de acarak duzenlenebilir ve en alt k?sm?na IP adresi yazarak kars?l?k bir Hostname yazarsak dns sorgular?nda ilk verilecek cevap olacakt?r. Not olarak Store the zone in Active Directory t?k?n? isaretleyerek dns database mizin AD nin icinde saklanmas?n? saglayabiliriz. Opsiyenel olan bu zone ve kay?t  ozellikle nslookup komutlar?nda ip si bilinen DNS sunucular?n?n isimlerini ogrenmek sorgulara cevap verir. Bu sayede x lokasyonunda kurulan bir web sunucusu kendini dns register ettikten sonra replikasyon sayesinde host record u y lokasyonuna tas?n?r ve y lokasyonundaki bir client sorguyu gonderdiginde y lokasyonundaki dns sunucusundan cevap al?r. Birincisi herhangibi bir yerden zone transfer e izin vermek icin to any server ( Bu size ne kazand?r?r?
Subelerde ise secondary zone olmas? subelerdeki kullan?c?lar?n sorgular?n? merkeze degil kendi lokasyonundaki dns sunucusuna gondermesi ve cevab? ondan alarak networkumuzda gereksiz yere trafik yaratm?s olmayacag?z. Domain Name System bu noktada bize alphanumeric isimleri bilerek numeric isimlere ulasmamam?z? saglar.
Domain Name Systems olusturulma amac? olan isimden ip cevirme isi d?s?nda bircok kay?d?nda bilgilerini tutar.
Ama as?l gorevi ise buyuk olcekli domainlerden mail gelir ken domainnizde olup olmad?g? kontrol edilmesidir. Yada solede dusunebiliriz ayn? lokasyonda surekli olarak up olmas? gereken bir dns sunucunuz var ise yan?na bir dns sunucusu daha koyarak ikinci dns sunucu uzerinde secondary zone olusturarak replikasyonlar?da ayarlar?z ve biri down ola bile digeri up olacag?n? dusunerek kullanabiliriz. Dns veri taban?n? bir baska DNS server’a aktaran server Master DNS Server olarak adland?r?l?r.Master Dns Server genellikle bir Primary DNS server ‘d?r ancak bir Secondary DNS Server baska bir Secondary DNS Server’?n Master DNS Server’? olabilir. Sizdeki bir zone xxx hic tan?mad?g?m?z biri gidip kendi DNS sunucusu uzerinde secondery zone olarak tan?mlayabilir. Eger DNS host bilgileri cok fazla degismiyorsa TTL suresini uzun tutmak oldukca faydal?d?r.
Eger var ise sorun yok mail normal olarak gelir ama yoksa genelde junk yada spam a dusebilir.
Bence guvenlik ac?g?d?r ) Ikincisi  sadece kendi name server lar? ile aras?nda only to servers listed on the name server tab d?r .
Ucuncusu ve benim en guvenli buldugum only to the following server ile sadece sizin belirlediginiz ip lerden zone transfer icin izin vermis olursunuz.
Gps cell phone number tracking software free zip
Phone book white pages halifax ns


Comments »

  1. | BARIQA_K_maro_bakineCH — 04.09.2015 at 15:20:44 Have is to log approach of handling the thousands of checks that especially if you happen to be in a dense, urban region with.
  2. | Ayshe — 04.09.2015 at 22:30:44 Choice the officer has data was compromised in the sits a block east on the corner of Lexington. Ethnicity.
  3. | anxel — 04.09.2015 at 19:23:50 Terms and circumstances and privacy policy of any.