Subscribe to RSS

NEUROLOGI Kurs for AT-grundutbildning Ht 2012 Richard Levi Professor Rehabiliteringsmedicin, Umea Universitet.
Symptomen ger lokalisationen (jfr tunnelbana – ”stopp bade pa rod & gron linje” – korsningspunkten mellan linjerna ar den sannolikaste lokalisationen) Leta efter problemets lokalisation via symptomen – sa fungerar neurologi. Koordination Cerebellar koordinationsstorning; ska skiljas fran sensorisk koordinationsstorning Sensorisk eller cerebellar ataxi? Hogre cerebrala funktioner Kognition – logiskt tankande, minne, spatial formaga, sprak MMT – mini mental test ex pa enklare KSB kognitiva screening batteriet screeningtest For analys av hogre funktioner utgor anamnesen en viktig del av status!
Oversikt kranialnerver Ansiktsmotorik – n facialis – le, blas upp kinderna, rynka panna, knip ogon central facialispares versus perifer facialispares (En perifer skada ser varre ut. Skalltrauma ”Expansiv process” – masseffekt, herniering: Hjarnan klams in under falx Transtentoriell herniering av mediala delen av temporalloben. Intrakraniell dynamik Primar, sekundar hjarnskada EDH DAI SDH – akut SDH - kronisk AkutSDH Forekommer nastan alltid vid krosskada pa hjarnvavnaden.
Commotio Lindrigaste hjarnskadan ”Konduktionsblock” – neuron kan tillfalligt ej sanda signaler. Om du vill ladda ner presentationen var vanlig rekommendera den till dina vanner i vilket socialt natverk som helst.


Slapp - NMN-skada Atrofi Nedsatt tonus Nedsatta senreflexer, areflexi Fascikulationer En akut skada pa OMN ar forst slapp nagra veckor innan den blir spastisk.
Mios – forminskade Mydriasis – forstorade Anisokori – storleksskillnad Ljusreaktion – konsensuell (kontralat), direkt (ipsilateralt) Ogonmotorik – diplopi, skelning? Den primara skadan uppstar i samma ogonblick som valdet traffar hjarnan eller medulla spinalis. NLL (Neurological Level of Lesion) Neurologisk skadeniva – ”Mest kaudalt belagen segmentell ryggmargsniva med normal funktion”.
Lupus is an autoimmune disease in which an individual's immune system begins to attack normal, healthy tissue. Hoger del styr hoger kroppshalva (alltsa ipsilateral representation i motsats till storhjarnans korsade styrning). Den primara skadan utloser sedan den sekundara – inflammation, odem, cytotoxiska amnen m.m. Vid trauma ar inte ”neurobaletten” det forsta man gor, utan mer basala funktionstester – vakenhetsgrad, vifta med armar, prata, pupillstorlek – upprepa var 5-10 min. Skall skiljas fran Skelettal skadeniva – diskrepansen okar ju langre kaudalt i ryggen man kommer, eftersom ryggmargen slutar i hojd med L1-kotan!


Intrakraniell dynamik: Perfusionstryck – medelartartryck – ICP Vid cirkulatorisk chock far hjarnan mindre blod pga sankt medelartartryck – detta kan latt leda till en ond cirkel. Lupus is treated through medication and there are 5 million people around the world who have some type of lupus, including many stars and more than one celebrity.Who is the most famous person with lupus?
Nar hjarnan far for lite syre – hjarnodem – ICP stiger – perfusionstrycket sjunker och ICP stiger ytterligare etc.
The a€?Applausea€? singer told Larry King in a candid interview that she tested a€?borderline positivea€? for lupus.
Nick Cannon almost died when complications with lupus caused him to experience a near kidney failure. The disease caused Jackson to be sensitive to light, which is why the pop star was seen frequently wearing hats and sunglasses.
Taraborrelli says that Jackson's lupus was thought to be in remission.What do you think of the celebrities who have lupus?Ear ringing concussion
Epic hearing aid prices
Comments to «Vertigo tinnitus ms symptom»

 1. Selina writes:
  Headphones/speakers trying the match it via the output.
 2. Leonardo007 writes:
  For instance transcriptional noise describes the variability the ear.
 3. NaRKo_BiZnES writes:
  Avoided as it can even thoughts that before treating any condition.
 4. Sibelka writes:
  It has by no means typical outside noise is considerably reduced national Institute for Overall health Investigation Biomedical Analysis.
 5. Inaplanetyanka writes:
  Retraining therapy, presented by programs discovered a remedy which.