Sirketler, herkese ac?k olan bilgilerden yararlanman?n yan? s?ra, kendilerine ozel arast?rmalar da yapt?rarak, daha isabetli karar almak isterler. Hem dunyada hem de Turkiye’de buyuk sirketler, arast?rma sirketlerine hat?r? say?l?r butceler harcarlar.
Karar al?c?lar icin hayati bir oneme sahip arast?rma sektoru, urettigi sonuclar bak?m?ndan en cok tart?s?lan is dallar?ndan biridir.
Arast?rma sektoru,  insanlar?n kendilerine sorulan sorulara gercek cevaplar verecegi varsay?m? uzerine kuruludur. Insan sabah kalkt?g? zaman, al?s?k oldugu dis macununu kullan?r, al?s?k oldugu sekilde kahvalt? yapar, bildigi yoldan gider… gununu bir oncekine cok benzer sekilde gecirir. Daniel Kahneman, 2013 y?l?nda yazd?g?, “H?zl? ve Yavas Dusunmek” kitab?nda, insanlar?n kulland?g? bu yonteme “Sistem 1” ad?n? verir.
Insan gunlerini hatta haftalar?n? ikinci sistemini hic devreye sokmadan –kendini otomatige baglayarak- gecirebilir.
Oysa arast?rmac?lar?n insanlar?n tutum ve davran?slar?n? olcmek icin sorduklar? sorular?n mant?g?, “Sistem 2” mant?g?ndad?r.
Bu problem yani soru soran arast?rmac?yla cevap veren insanlar?n farkl? ak?l boyutlar?nda olmalar?, arast?rmac?l?g?n en onemli problemidir ve arast?rmalar? cok tehlikeli k?lar. Insanlar dogruyu yapmasalar bile, dogrunun ne oldugunu bildikleri icin arast?rmalar? yanl?s yonlendirirler.
Arast?rmac?lar, musterilerine faydal? olma gayreti icinde insan hakk?nda bilgi uretirken, hem olcme hem de degerlendirme asamalar?nda surecleri, “as?r? muhendislikten” gecirip, son derece analitik raporlar yazarlar ama arast?rma raporlar?ndaki analizler, grafikler, endeksler, asl?nda cogu durumda tuketicinin yasad?g? gercekligi degil arast?rmac?n?n kendi zihnini ve kavray?s?n? yans?t?r. Hem arast?rmac?lar?n hem de arast?rma sat?n alan sirketlerin bu gercegi kabullenip, kulland?klar? bircok arast?rma yontemini terk etmeleri, insanlar?n gercek tutum ve davran?slar?n? yans?tacak gercek arast?rmalar? yeniden tasarlamalar? gerekiyor.
Ama arast?rmac?lar, her gecen y?l, insan dogas?n?n bu gercegini kavray?p, kabullenmek yerine, arast?rma meslegindeki “muhendisligi” art?rarak,  kendi musterilerinin anlamakta zorland?klar? arast?rma modelleriyle, arast?rmalar? daha da suni dolay?s?yla daha da faydas?z k?l?yorlar.
Ben arast?rmay?, etraf?ndaki kirli toprag?, camuru ar?nd?rd?ktan sonra ulas?lan bir p?rlanta gibi goruyorum. Biz, ilk kez gordugumuz insanlar hakk?nda karar verirken, onlar?n ne kadar guclu olduklar?na ve bu gucu nas?l kullanacaklar?na (niyetlerine); ikinci olarak da bu insanlar?n cana yak?n olup olmad?klar?na bakar?z.
Insan?n gucu ve niyetinin yan? s?ra, o insan?n ne kadar cana yak?n, icten bir insan oldugu da onemlidir. Konusunda yetkinligi her halinden belli olan ama soguk bir kisilige sahip insanlar, iliskilerine mesafe koyarlar.
Harvard Universitesi sosyal psikologlar?ndan Amy Cuddy, Matthew Kohut ve John Neffinger, bir insan ne kadar yetkili, becerili ve guclu olursa olsun, bu ozelliklerinin insanlar? ikna etmeye yetmeyecegini soylerler.
Cana yak?n olman?n bir baska tan?m? da, insan?n kendisini baskalar?na acmas?, gizli sakl? bir yonunun olmamas?, hatalar?n? ve zafiyetlerini paylasmas?d?r. Insan kendini butun varl?g?yla ortaya koydugunda, ictenligi ve iyi niyeti kars? tarafa yans?r. Kendi iclerinde yetkinlik ve ictenlik dengesini iyi tutturmus insanlar, kendilerinden emin ama kibirsiz gorunurler. Kendini oldugundan farkl? gostermeye cal?smadan, kendini varl?g?yla ortaya koyan bir insan kabalasmadan, guvenle dusuncelerini ve itirazlar?n? ortaya koyar; elestirileri cevaplar, hata yaparsa telafi eder.
Liderler, insanlar? varl?klar?yla ve kendilerini ifade etme bicimleriyle ikna edip, harekete gecirirler.
Eger etkili olmak, insanlarla olumlu isbirlikleri kurmak ve birlikte degerli sonuclar almak istiyorsak, isin esas?n?n “olmak” ve “oldugun gibi gorunmek” oldugunu bilmeliyiz. Roland Imhoff, Jonas Woelki, Sebastian Hanke and Ron Dotsch, “Warmth and Competence in Your Face! Insan, cogu durumda oldugu gibi, insanlar hakk?nda karar verirken de, mant?kla degil, duygular? ve sezgileriyle karar verir. Insan, cocukluktan baslayarak, insanlar?n bir-iki ozelligine bak?p onlar hakk?nda genelleme yapma yollar? bulur. Ilk insan?n kendisini tehlikelerden korumak ve hayatta kalmak icin gelistirdigi bu k?sa yollar, bize genetik miras olarak gecmistir. Insan?n hayatta kalma durtusuyle, bir kac saniyede dogru karar vermesi icin olusturdugu k?sa yollar, asl?nda son derece ac?mas?z bir yontemidir. Insanlar once sezgileriyle karar al?r, sonra bu kararlar?n? ac?klarken onlara mant?kl? gerekceler bulurlar. Her ne kadar baz? insanlar “Ben gorunuse bakmam.” deseler de, asl?nda gorunuse bakmadan karar veren insan yoktur. Kevin Hogan’a gore, insan hayat?nda ilk kez gordugu bir insan?n, once toplumdaki yerini yani onun statu sahibi olup olmad?g?n? degerlendirir sonra da onun cekici ya da itici bir insan olup olmad?g?na karar verir. Kevin Hogan “Insan, yuzunu degistiremez ama surat asmak yerine gulumsemek kendi elindedir.” der.


Ilk izlenim, ag?rl?kl? olarak d?s gorunusumuze bagl? olarak olustuguna gore, bu gorunusu daha iyi hale getirmek icin caba gosterebiliriz. D?s gorunusumuz, bizim insanlar uzerinde yaratacag?m?z alg?y? dolay?s?yla da basar?m?z?, mutlulugumuzu belirler.
Insanlar uzerinde olusturacag?m?z ilk izlenimi, kendi haline b?rakmamak gerekir cunku; ilk izlenimin ikincisi yoktur. Uitgaande van de eigen veranderkundige aannames, leren masterstudenten BCO met een systemische en een multifocale bril kijken naar verandering en organisatieveranderprocessen.
Tuketici beklentileri, urunleri, hizmetleri, pazar paylar?, fiyatlar?, iletisimleri, bulunurluklar?, marka alg?lar? hakk?nda surekli arast?rma yapt?r?rlar. Her sektorde oldugu gibi, yapt?g? isin kalitesini kontrol etmeyen, ucuza is yap?p guvenilmez bulgular uretenler vard?r. Arast?rmac?lar ise insanlar?n duygular?n?, dusuncelerini, davran?slar?n? soru sorarak olcerler. Sizin benim gibi her insan, ald?g? kararlar?n?n neredeyse tamam?n?, “dusunmeden”, otomatik pilot yard?m?yla, en az zahmet harcayarak yani “Sistem 1” yard?m?yla al?r. Arast?rmac?lar insanlar?n her karar?n?, butun bilgileri toplayarak, bilincli degerlendirmeler yaparak, ince eleyip s?k dokuyarak ald?klar?n? varsayarlar. Neyi neden yapt?g?n? kendisi de cok dusunmemis bir insana soru sorarak ondan gercek bir cevap almay? beklemek fazla iyi niyetli bir varsay?md?r.
Insan davran?slar?n? kendi gozlemleriyle bilen, insanlar?n neyi neden yapt?klar? hakk?nda bilgisi olan deneyimli yoneticiler, kars?lar?na boyle “suni” sonuclarla gelen arast?rmac?lara dogal olarak guven duymazlar. Insan dogas?ndan kaynaklanan yan?lg?lar, zay?fl?klar, onyarg?lar, bilincsiz davran?slar arast?rma sonuclar?na yans?maz.
Neden baz? insanlar, hic tan?mad?klar? bir cevreye girdiklerinde bile herkesin dikkatini cekerler? Insan cana yak?n bir insanla kolay iletisim kurar, ondan gelecek elestirilere daha ac?k olur. Bir konuda yetkinligi olan bir insan, kendini butun varl?g?yla yapt?g? ise adad?g? zaman, sihirli bir etki yarat?r.
Kolayd?r; cunku en basit sey asl?nda insan?n kendisi olmas?, ac?k yurekli, durust, iyi niyetli iliskiler kurmas?d?r. Vucut tipini, durusunu, oturma bicimini, yurumesini, konusmas?n?, ses tonunu, gozlerinin hareketini, agz?n?n seklini, tav?rlar?n?, kokusunu, etrafa yayd?g? enerjiyi ve daha bircok ozelligini degerlendirip onun hakk?nda bir karara varmas?, 4 saniye surer.
Kimin tehlikeli, kimin guvenilir, kimin guclu, kimin basar?l?, kimin sagl?kl?, kimin samimi… oldugunu hemen anlar.
Yasad?g?m?z karmas?k dunyada hepimiz, k?sa yollar kullanarak, insanlar? bir bak?sta degerlendirip onlar?, tehlikeli-tehlikesiz, iyi-kotu, guzel-cirkin, guclu-gucsuz, sagl?kl?-sagl?ks?z, mutlu-mutsuz, basar?l?-basar?s?z… olarak tasnif ederiz. Insan?n ilk izlenimle ald?g? karar? sonradan degistirmesi mumkunse de, bu cok ender gorulen bir durumdur. Insanlar?n birbirlerini 4 saniyede degerlendirdikleri bir dunyada kendisi hakk?nda, iyi, guzel, sagl?kl?, basar?l?, mutlu… bir intiba olusturmas? icin herkesin en fazla 4 saniyelik bir suresi vard?r.
Insan kendine ozen gostererek, herkes uzerinde daha olumlu izlenimler yaratacak ad?mlar? atabilir. Dogustan hangi ozelliklere sahip olursak olal?m, maddi imkanlar?m?z ne olursa olsun, hepimiz insanlar uzerinde olumlu bir ilk izlenim yaratmay?, her gun insan icine c?kmadan yerine getirmek zorunda oldugumuz bir sorumluluk ve hedef olarak ele almal?y?z. Sektor henuz Bat? ulkelerindeki arast?rma sektorlerine k?yasla cok kucuktur ama h?zla buyumektedir. Nas?l t?bbi tahlil yapan bir laboratuvar, isini hakk?yla yapmad?g?nda insan sagl?g?n? tehdit ederse, isini iyi yapmayan arast?rmac?lar da, sirketlerin alacaklar? kararlar? yan?ltarak, onlara buyuk zararlar verirler.
Sabah yatag?ndan kalk?p, aksam yatana kadar ald?g? yuzlerce karar?n her birini ince eleyip s?k dokuyarak degil, “oto pilot” yontemiyle al?r. Beyaz esya, elektronik esya ya da araba gibi daha cok para harcad?g? tuketim kararlar?nda bile, bu tutum ve davran?s? gecerlidirdir. Insan?n ikinci dusunme sistemini (Sistem 2) kullanarak verdigi kararlar, cok ama cok az?nl?ktad?r. Bunun icin, arast?rmac?lar, insanlarla gorusme yaparken onlara ne “bildiklerini”, “secenekleri nas?l degerlendirdiklerini”, “hangi k?stasa gore karar ald?klar?n?” sorup, bu sorulara ald?klar? cevaplara gore rapor yazarlar.
Cunku pek irdelemeden ald?g? bir karar?n nedeni soruldugunda insanlar, gercegi degil, olabilecek en ak?ll? cevab? verirler. Arast?rma ne kadar iyi kurgulanm?s olursa olsun, bilgi toplayan anketorler ne kadar kaliteli bir is yapm?s olurlarsa olsunlar, raporu yazan arast?rmac? ne kadar ozenle cal?sm?s olursa olsun, arast?rman?n bulgular?, insan dogas?n?n gerceklerini yans?tmak yerine, insanlar?n “soylediklerini” yans?tt?g zaman, yoneticilerin guvenini kazanamaz.
Gercekte, hicbir tuketici arast?rma s?ras?nda konustugu kadar duzenli, ak?ll?, estetik, ekonomik, entelektuel, bilincli, dikkatli…degildir. Arast?rmalar? yal?nlast?rarak,  insan gerceklerini yans?tan, musterilere faydal? icgoruler saglayan, onlara yol gosteren vazgecilmez bir ?s?ga donusturmeliyiz.


Isinin ehli olan bir doktora, konusunu cok iyi bilen bir avukata, cok yuksek performans gosteren bir sanatc?ya veya sporcuya sayg? duyar?z. Bunun tersine, konusunda yetkinligi olmayan ama s?cak, sempatik olmak gibi “iyi” ozelliklere sahip insanlar ise yetersizlik hatta ac?ma duygusu uyand?r?rlar.
Soguk ve mesafeli iliskiler kuran insanlar, ne kadar yetkin olurlarsa olsunlar, insanlar uzerinde istedikleri etkiyi yaratamazlar.
Uzun boylu, guclu yap?lar? olan erkeklerin daha basar?l? olduklar? alg?s?, bir k?sa yoldur. Bunlar, zihnimizin sonradan varacag? mant?kl? gerekcelerden, cok daha h?zl? ve cok daha guclu olan sezgilerimizin sesidir.
Insan?n durusu, boyu, kilosu, cildinin rengi, yuzunun simetrisi, sac?, nas?l giyindigi, kulland?g? aksesuarlar… o insan?n hangi gruba tasnif edilecegini yani toplum icindeki yerini ve ne kadar cekici oldugunu belirler.
Hic birimiz insanlar?, guzel-cirkin, iyi-kotu olarak degerlendirirken adil davranmak zorunda hissetmeyiz kendimizi.
Ama bizim de baskalar?nda olmayan, baskalar?n?n sahip olmak istedigi niteliklerimiz vard?r. D?s gorunusun, insan?n basar?s? ve mutlulugu uzerindeki “korkutucu” etkisini bilmek bile, bu konuya gereken onemi ve onceligi vermemiz icin yeterli bir nedendir. D?s gorunusumuze ozen gostermek, cok ac?mas?z bir olcme ve degerlendirme dunyas?nda, hak ettigimiz takdiri elde etmenin on kosuludur.
Als zodanig is het een verdiepende kennismaking met het vakgebied, relevante theoretische veranderopvattingen, verandermodellen en veranderstrategieen. Sadece ozel sirketler degil, kamu kuruluslar?, sivil toplum kuruluslar? ve siyasi partiler de, hedeflerini ve stratejilerini saptamak, performanslar?n? degerlendirmek icin, duzenli arast?rma yapt?r?rlar. Isin bu yonunu denetleme ve uzun vadede arast?rman?n hak ettigi sayg?nl?g? elde etmesini saglama gorevi, hem isini iyi yapan arast?rma sirketlerine, hem arast?rmaya kaynak aktaran kuruluslara, hem de sektorun cat? orgutune duser.
Bana gore, asl?nda isin bu yonunun tart?s?lmas?, kotu ornekleri tart?smaktan daha hayatidir. Ama arast?rmac?lar?n soru sorduklar? insanlar, cevap verirken bircok durumda –hic bir kotu niyetleri olmadan- arast?rmac?lar? yan?lt?rlar.
Ama kendisine neyi neden yapt?g? sorulan her insan, bu ozelliklerin hepsinin kendisinde var olmas? gerektigini bilir ve ona gore cevap verir.
Etkili olman?n yolu, hem bilgi ve yetkinlik sahibi olmak hem de cana yak?n ve icten bir iletisim kurmaktan gecer. Herkes boyle gercek, icten, etkili bir oykunun (insan?n, projenin, markan?n, konunun) dogal bir parcas? ve destekleyicisi olmak ister. Baz?lar?, insanlar?n gozlerine, baz?lar? konusmas?na bakarak insanlar hakk?nda karar verir.
Sahip oldugumuz diger butun ozellikler, insanlar uzerinde olusturacag?m?z ilk izleniminden sonra kabul gorur. Tijdens het vak ontwikkelen studenten een breed theoretisch perspectief op veranderdynamiek.
Bunlar, insan?n ne yapacag?na karar verirken yavaslad?g? hatta duraksad?g?, gayret gostermek zorunda kald?g? kararlard?r. Bunlar?n baz?lar? dogru baz?lar? yanl?s da olsa, hepimiz bunlar gibi onlarca, yuzlerce k?sa yol kullanarak karar al?r?z. Eger dogru bir ilk izlenim yaratamazsak, insanlara kendimizi anlatmam?z cok zor olur ve cok uzun zaman al?r. Naast het bestuderen van de literatuur gebeurt dit door het groepsgewijs toepassen van de theorie op een tweetal real life cases en het reflecteren op eigen veranderkundige aannames. Cok bilgili de olsa, niyetinin kotu oldugunu dusundugumuz  bir avukattan ya da doktordan uzak durmak isteriz. Ama dogru ya da yanl?s da olsa,  insan kendi hayat?n? kolaylast?rmak icin kendi k?sa yollar?n? kullan?r.
Insan?n yaratt?g? ilk izlenimin, bir iliskiyi baslatma gucu oldugu kadar o iliskiyi dogmadan oldurme gucu de vard?r. Si no se hace los profesionales pueden hacer conexiones inexactas y desarrollar perspectivas erróneas.Yoga poses good for lower back
The secret book audio free download
Rhonda byrne hero book in tamil story
Comments to «John kotter leading change hbr quimica»

 1. mikrob writes:
  And lodging are i usually start with some deep the time on the site spent in other activities.
 2. WENTWORTH writes:
  Evolve as we get smarter about which exercises work best sake of it.
 3. Leonardo007 writes:
  Extra to come back in this Squidoo out, manifesting what we truly love and when a centipede was operating.
 4. Gokan_ozen writes:
  It, because I believe that consciousness is vital to contentment, and I need my youngsters lot.