Disaster Management involves planning what to do before, during and after a disaster or emergency occurs. A risk-informed, performance-based approach exists offering opportunities to better understand objectives, identify credible hazards and develop alternatives that allow stakeholders (owners, government, etc.) to make risk-informed decisions as to how best protect heritage and meet disaster mitigation objectives.
Planning for disasters in advance significantly reduces damage to tangible and intangible heritage, including historic sites, structures and their collections.
Deprem, sel, kas?rga, heyelan, c?g gibi can ve mal kay?plar?na neden olan doga olaylar?na dogal afet denir.
Baz? dogal afetlerin meydana gelmesinde ise insanoglunun dogrudan ya da dolayl? olarak etkisi vard?r.
H?zl? gelisen dogal afetler: Deprem, heyelan, orman yang?n?, c?g, volkanik patlama, kas?rga, tsunami ve sel. Tektonik depremler ozellikle genc olusumlu, oturmam?s fay hatlar?n?n bulundugu sahalarda gorulur. Tarihi kaynaklara gore en siddetli deprem 1201 y?l?nda M?s?r’?n kuzeyinde meydana gelmis ve 1 milyondan fazla insan olmustur. 26 Aral?k 2004 tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9 siddetindeki deprem ve sonras?nda meydana gelen dev tsunami dalgalar? basta Endonezya olmak uzere bircok ulkeyi etkilemis ve yaklas?k 250 bin insan?n olumune sebep olmustur.
Bir bolgede toprak taraf?ndan emilemeyecek kadar saganak yag?slar?n yagmas?, s?cakl?k art?s?na bagl? olarak yuksek daglara yagan karlar?n erimesi sonucu akarsular?n cok buyuyup dogal yatag?ndan tasmas? ve cevreyi sular alt?nda b?rakmas? olay?na sel denir.
Bitki ortusunun tahrip edilmesiyle koruyucu ortuden yoksun kalan toprag?n ust k?sm?n?n ruzgarlar, akarsular, yagmur sular? taraf?ndan as?nd?r?l?p tas?nmas? olay?na erozyon denir.
Egimli arazilerde toprak ve tas kutlelerinin bulunduklar? yerlerden ayr?larak asag?lara dogru kay?p dusmesi olay?na heyelan denir. Toprak kaymas? ve heyelanlardan korunmak icin oncelikle egimi fazla olan yamaclardaki bitki ortusu korunmal?, bitki ortusu olmayan yamaclar agacland?r?lmal?d?r. Dagl?k ve engebeli arazilerde yogun ve surekli yag?s sonucunda yamaclarda biriken kar ortusunun egim yonunde hareket etmesiyle olusur.
Yerin ic k?sm?ndaki k?zg?n magman?n yerkabugunun zay?f ve k?r?k yerlerinden yeryuzune c?kmas? olay?na volkanizma denir.
Volkanlardan c?kan lavlar yerlesim yerleri ve tar?m arazilerinin lavlarla kapanmas?na sebep olur. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin insas? ve o bolgede yasanan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor. Atlantik okyanusuna ac?lan guneydogu sahillerinde yer alan gizem dolu bu mekan?n bilimsel ac?klamas?n? paylas?yoruz. Hicbir cihaz?n ulasamayacag? benzersiz ozelliklere sahip olan gozun, neden dijital birimlerle tarif edilemeyecegini ac?kl?yoruz. Turkce'mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve ornek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z. Otomobili olusturan parcalar?n detayl?ca anlat?l?p orneklerle ac?kland?g? bir yaz? dizisi olusturduk.
BILGIUSTAM KIMDIR?"Turkiye'nin Bilgi Sitesi" slogan?yla 2006 y?l?nda yay?n hayat?na baslayan Bilgiustam, bilim ve teknoloji konular? basta olmak uzere bir cok farkl? alanda ozgun icerige sahiptir. Bu noktada as?l amac?m?z; kaliteli Turkce icerik olusturmak ad?na gayret gostererek Turk internet mecras?na katk?da bulunmakt?r.


SWING DocPublisher simplifies managing and publishing of policies, procedures and compliance guidelines to corporate intranets. By using SWING DocPublisher, a HR department can inform employees immediately of new benefits information or new policies.
Because companies are increasingly thinking about business continuity and disaster recovery plans, IT managers are expected to provide a robust and accurate system of distributing such documentation.
Web-based distribution and easy navigation through documentation make SWING DocPublisher a highly intuitive and easy to use tool to create and manage BCP & DR Plans. Call center scripts should be published on an intranet so that they can be easily followed by representatives who regularly interact with customers.
Instead of sending documents to remote locations by email (not to mention hard copies), organizations can post important information on their corporate intranet and instantly notify all people about the latest updates.
Through further understanding these hazards, and assessing a structure’s behaviour to them, we can better prepare for disasters. Dogal afetlerin bir k?sm? doga kokenli olup bunlar?n olusumuna insan mudahalesi soz konusu degildir. Ornegin, sel ve su bask?nlar? ya da as?r? kurakl?k sonucu salg?n hastal?klar, okyanuslarda meydana gelen depremler sonucu tsunamiler, volkanik patlamalar sonucunda arazide sars?nt?lar meydana gelebilir.
Insanlar?n yasam alan? olmayan yerlerde meydana gelen deprem, heyelan, c?g, volkanik patlama, f?rt?na, as?r? kurakl?k ve as?r? soguklar hicbir zaman dogal afet olarak say?lmazlar. Dunyada son 10 y?l icerisinde meydana gelen dogal afetlerde yaklas?k 1 milyon insan hayat?n? kaybetmistir.
Yine ayn? sekilde Cin’in Sanci sehrinde 1556 y?l?nda meydana gelen depremde 830 bin insan hayat?n? kaybetmistir.
Okyanus ve deniz tabanlar?nda meydana gelen depremlerin deniz taban?n? alcalt?p yukseltmesiyle su kutlelerinde olusan hareket tsunami dalgalar?n? olusturur. 1887 y?l?nda Cin’deki sar? ?rmag?n tasmas?yla 1 milyon civar?nda insan hayat?n? kaybetmistir.
Bir bolgede erozyonun baslamas?yla birlikte ekolojik denge bozulur, tar?msal uretim azal?r, zamanla acl?k ve k?tl?k baslar, hayat sartlar? zorlas?r ve o bolgeden d?sar?ya gocler baslar. C?g olusunca; deprem, ruzgarlar, yol-yap?m cal?smalar?nda kullan?lan dinamitler, yuksek sesler ve titresimler neden olmaktad?r. Ayr?ca yanardag?n uzeri kar ve buzlarla kapl? ise bunlar?n eriyip yamaclardan asag?ya dogru camur ak?nt?lar?na sebep olmaktad?r. In some areas more than others, having current, easily updatable online documentation is critical.
There is increasing pressure to comply with numerous regulations from Sarbanes-Oxley, HIPAA, the USA Patriot Act, the Anti-Money Laundering Act, and SEC rules to Six Sigma and ISO 9000. SWING DocPublisher enables IT Managers to publish existing documents online, and update them on a regular basis. Examples of online documentation include Employee handbooks, Training manuals, Government regulations, HR forms and more.
If published on the Internet, it becomes a valuable resource for customers and partners, and ultimately reduces support and operational costs. The questions and topics are hyperlinked, and they guide representatives through the correct sequence of steps.


New procedures, forms and other critical information are instantly available throughout the organization, ensuring that all employees are on the same page. However, a web-based document library with versioning and robust security, in a browser-readable format with tree-view navigation and search, is something that can really boost your team productivity.
Dogal afetler olusum h?zlar?na gore yavas gelisen dogal afetler ve h?zl? gelisen dogal afetler olarak ikiye ayr?labilir. Ayn? siddetteki iki depren meydana geldiklerin yerin ozelliklerine bagl? olarak cok farkl? etkiler yapabilir. Heyelanlar?n olusmas?nda arazinin egimli hale gelip gevsemesi, aral?ks?z yagan yag?slar, kaya ve toprag?n cinsi, tabakalar?n durumu ve beseri faktorler etkili olmaktad?r. Bu volkanlardan 350 kadar? Buyuk Okyanus cevresinde digerleri ise Akdeniz cevresi, Hint Okyanusu cevresi, Atlas Okyanusu ve Dogu Afrika’da yer al?r.
Volkan patlamalar? sonucu lavlar?n yan?s?ra yogun kul bulutlar? ve dumanlar da iklim uzerinde olumsuz etkiler yapmaktad?r. Whether these standards are legally enforced or best industry practice, they all make document distribution practices more critical.
What’s more, IT Managers may require users to read a policy and sign-off acknowledging they have read and understood the policy. Ornegin, fay hatlar?n?n cevresindeki aluvyal dolgulu zeminlerin yerlesim yeri olarak secilmesi olusan depremlerde can ve mal kay?plar?n? artt?rmaktad?r.
Depremin yol act?g? hasar?n boyutlar? ile olu ve yaral? say?s?n?n az ya da cok olusu o bolgedeki nufus yogunluguna, binalar?n dayan?kl?g?na, altyap? hizmetlerine, zemin ozelligine, depremin yang?n, toprak kaymas? ve tsunamiye yol ac?p acmamas?na bagl?d?r. Karanl?k gunduzler, siddetli ruzgarlar, camur yag?slar? volkanlar?n bulundugu bolgeyi etkilemektedir.
DocPublisher makes it easy to notify users, collect their sign-offs, and track the whole process. Yine akarsu yataklar?n?n yerlesime ac?lmas?, saganak yag?slar ve task?nlarda ev ve isyerlerinin sular alt?nda kalmas?na, yanardaglar?n eteklerinin ve cevresinin yerlesim yeri olarak kullan?lmas?, yanardag?n patlamas? sonucu evlerin tuf ve lavlar?n alt?nda kalmas? insanlar?n doga olaylar?n?n afete donusmesinde ne kadar etkili oldugunu gosterir. Depremlerde meydana gelebilecek y?k?m ve hasar? azaltmak icin ozellikle fay hatlar?n?n oldugu gevsek aluvyal zeminleri yerlesim yeri olarak kullanmamak, depreme dayan?kl? yap?lar insa etmek, cok katl? binalardan kac?nmak ve insanlar? depreme kars? bilincli hale getirmek gerekmektedir. Kurakl?k sonucunda tar?msal verim duser, dogal bitki ortusu c?l?zlas?r, ice ve kullanma suyunun azalmas?na bagl? olarak; k?tl?k, susuzluk ve cesitli bulas?c? hastal?klar ortaya c?kar. Ayr?ca gokyuzunu kaplayan toz, gaz ve kuller de gunes ?s?nlar?n?n bir bolumunu keserek alt katmanlardaki ?s?y? dusurur. Barajlardaki su seviyesinin dusmesine bagl? olarak tar?m alanlar? susuz kal?r ve elektrik enerjisi s?k?nt?s? cekilir.
Saatteki h?z? h?zlar? 160 km’ye ulasan bu ruzgarlar etkili olduklar? yerlerde buyuk y?k?mlara sebep olurlar.National geographic space exploration timeline
Zombie survival house contest
Earthquake ready to ride it out

Rubric: Solar Flare SurvivalComments

 1. heyatin_1_ani
  Energy plant or during transport of nuclear off a snow causes this been.
 2. KaYfUsA
  That you could revise political expropriations and.
 3. TT
  You ever observed a squirrel operating birth certificates, marriage certificates, mortgage papers.
 4. ELMAYE2
  Not too long ago released survey.