Odmienny charakter mia?a nastepna p?yta grupy, "Songs From the Big Chair" z lutego 1985 roku. Curt i Roland nie zamierzali jednak odcina? kuponow od s?awy, jak± przynios? im drugi album i do?o?yli staran, by ich nastepny longplay by? jeszcze bardziej ambitnym i nowatorskim dzie?em. G?ownym ?rod?em jej inspiracji by? tym razem amerykanski serial "Sybil" (z Sally Field i Joanne Woodward w rolach g?ownych), podejmuj±cy w±tek schizofrenii ujawniaj±cej sie w wielu osobowo¶ciach tej samej kobiety. Ma?o brakowa?o, a droga ta zawiod?aby ich na manowce, a to wskutek zatargow z wytworni± p?ytow± oczekuj±c± repliki "Songs From The Big Chair", a tak?e wskutek przeci±gaj±cych sie w nieskonczono¶? prob repertuarowych i nagraniowych. Nie oznacza?o to jednak konca Tears For Fears, gdy? w?a¶nie t± nazw±, a nie swoimi personalami Roland postanowi? firmowa? swoje autorskie p?yty: "Elemental" z 1993 r i "Raoul And The Kings Of Spain" z 1995 r. Dla bohaterki serialu "wielki fotel" by? jedynym miejscem, w ktorym czu?a sie ona naprawde bezpieczna, nie nara?ona na nieprzychylne reakcje otoczenia; natomiast w odniesieniu do Tears For Fears tytu?owe okre¶lenie mia?o - zdaniem Curta - podkre¶la? niezale?no¶? artystyczn± zespo?u, che? pod±?ania tylko przez siebie wyznaczonymi drogami. Ostatecznie trzecia p?yta Tears For Fears ukaza?a sie cztery i po? roku (!!!) po poprzedniej. Niestety nie umywa?y sie one nie tylko do "The Hurting" czy "Songs From The Big Chair", ale nawet do najs?abszej "The Seeds Of Love". Jednak w 1981 roku zdecydowali sie na wystepy w duecie, ktorego nazwe zainspirowa?a tematyka ksi±?ek amerykanskiego psychologa Artura Janova.


I rzeczywi¶cie, repertuar drugiej p?yty by? inny, bogatszy ni? za pierwszym razem, i to mimo wykorzystania zaledwie 8 piosenek. Nowe piosenki Rolanda by?y bladym cieniem przebojow, ktore wcze¶niej komponowa?, co wiecej nie przekonywa? on rownie? w roli wokalisty ( tym bardziej, ?e niemal wszystkie hity Tears For Fears z lat 80 - tych wy¶piewa? Curt). Uwage zwraca?o przede wszystkim odej¶cie duetu od elektronicznych brzmien na rzecz b?yskotliwej, ¶wietnie zaaran?owanej, wykonanej z polotem muzyki pop -rockowej ( "Everybody Wants To Rule The World", "Shout"), a chwilami stricte rockowej ("Broken").
Roland i Curt ponownie przedstawili tylko 8 piosenek, ktorych wspoln± cech± by?a d?u?yzna ( ¶redni czas trwania jednej - grubo ponad 5 minut) i - niestety - nudziarstwo ("The Year Of The Knife", "Swords And Knives", "Standing On The Corner Of The 3rd World").
Pierwsza p?yta Tears For Fears, "The Hurting" ukaza?a sie w lutym 1983 roku przynosz±c ambitn± i ciekaw± muzyke spod znaku synthpop ( aran?acje zdominowane przez instrumenty elektroniczne), z domieszk± new wave ( ch?odne brzmienie gitar w utworach "Change", "Pale Shelter", :"Watch Me Bleed") oraz new romantic ( charakterystyczne za?amywanie g?osu w partiach wokalnych).
Nie do konca przekonywa?a proba skopiowania po?nych Beatlesow w pompatycznym "Sowing The Seeds Of Love", w wersji bonusowej wzbogaconym parti± choru gospel i rapow± wstawk± a"la Neneh Cherry. Ale i tak obydwie p?yty przepad?y na rynku, podobnie jak debiut Curta Smitha "Soul On Board" z 1993 r. Inteligentne i szczere teksty piosenek mia?y na ogo? bardzo osobisty charakter, opowiadaj±c o wyobcowaniu i zagubieniu m?odego cz?owieka wskutek negatywnych prze?y? z przesz?o¶ci ( "The Hurting", "Suffer The Children"). Ca?y album mie¶ci? sie w bardzo modnej w po?owie lat 80 - tych stylistyce "middle of the road" ( Robert Palmer, The Cutting Crew), tote? sukces p?yty na listach przebojow nie mog? dziwi?.


Atutem p?yty okaza?y sie jedynie fragmenty nagrane z zaproszonymi go¶cmi: angielsk± kompozytork± i wokalistk± Nicki Holland ( "Advice For The Young And Heart" w klasycznej odmianie new romantic) i zw?aszcza z odkryt± przez duet w barze w Kansas City murzynsk± ¶piewaczk± Olet± Adams ( liryczna ballada "Woman In Chains" i najlepszy na p?ycie bluesowo - jazzowy "The Badman"s Song). Od tamtej pory "w temacie" Tears For Fears panuje cisza, przerywana od czasu do czasu kr±?±cymi w internecie pog?oskami o wznowieniu wspo?pracy Curta i Rolanda. Ku zaskoczeniu Curta i Rolanda te pesymistyczne, lecz bardzo chwytliwe piosenki sta?y sie du?ymi przebojami w Anglii ( "Mad World" - nr 3, "Change" - nr 4, "Pale Shelter" - nr 5), podobnie jak ca?a p?yta, ktora ju? po dwoch tygodniach od premiery by?a najlepiej sprzedawanym longplayem w Wielkiej Brytanii. Jego rozmiary by?y jednak zaskakuj±ce, zw?aszcza w USA, gdzie w przeci±gu kilku miesiecy Tears For Fears z grupy znanej tylko koneserom przedzierzgneli sie w gwiazde pierwszej wielko¶ci, dzieki dwom singlom nr 1 - Everybody Wants To Rule The World" i "Shout" ( nastepny, "Head Over Heels" doszed? "tylko" do miejsca trzeciego). Mimo d?ugiej nieobecno¶ci Tears For Fears na listach przebojow, "The Seeds Of Love" odnotowa?o bardzo dobry wynik ( nr 1 w Anglii, nr 8 w USA), lecz przebojem - zreszt± ostatnim w karierze duetu - zosta? ju? tylko jeden utwor, "Sowing The Seeds Of Love". Mo?e sk?oni ich do tego ogromny sukces ich pierwszego przeboju, "Mad World", ktory pod koniec 2003 roku w przejmuj±cej, akustycznej interpretacji Michaela Andrewsa i Gary"ego Julesa krolowa? na europejskich listach przebojow? Niewiele gorzej posz?o duetowi w ojczy?nie, gdzie pierwszy singiel a? dwa razy dotar? do Top Ten; raz w 1985 roku promuj±c album, a po raz drugi rok po?niej - jako "Everybody Wants To Run The World" - reklamuj±c akcje "Sport Aid Week".Deep sleep meditation music 2014
Secret world ultimate ability
Best meditation music artists 60s


 

  1. 09.01.2016 at 15:59:25
    S_MerT writes:
    The tenth day was kitchen, eating area, sitting room, staff quarters, office and.
  2. 09.01.2016 at 11:34:32
    Sayka writes:
    Present by becoming more conscious and a meditation retreat heritage to Buddhist philosophy, mindfulness can also be practiced in a completely.