Je wordt ook toegelaten met een HBO propedeuse- of HBO einddiploma van een erkende HBO-instelling.
Als je je inschrijft op basis van een door jou behaalde propedeuse van een HBO-opleiding, moet de Erasmus Universiteit een toelatingsbeschikking afgeven aan DUO. In bepaalde gevallen kan je dan toch worden toegelaten tot de bacheloropleiding Criminologie. Wanneer je een buitenlandse vooropleiding met succes hebt afgerond, neem dan tijdig contact op met hetA Admissions Office van de universiteit. Nadat je je hebt aangemeld voor een bacheloropleiding aan Erasmus School Law ontvang je per e-mail een vragenlijst (studiekeuzecheck).A De vragenlijst helpt je om te kijken of je een studie hebt gekozen die aansluit bij jouw interesses, capaciteiten en verwachtingen.
In tegenstelling tot bepaalde andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, speelt het feit of een rechter lid is van een politieke partij geen rol. Hoewel Elaine Mak de Rechtbank Den Haag begrijpt, kan deze actie een averechts effect hebben. Je aanmelding wordt definitief als je je VWO cijferlijst opstuurt, waaruit moet blijken dat je aan de 7.0-norm voldoet.
Studenten die dit collegejaar, maar niet voor 23 juni hun propedeuse behalen, kunnen bij DUO uitstel totA 1 augustusA aanvragen voor het aanleveren van de toelatingsbeschikking.
Indien je een einddiploma behaald hebt aan een erkende universitaire of hbo-instelling, betaal je het instellingstarief.
Elaine Mak (bijzonder hoogleraar publiekrecht) stelt dat tot het proces Wilders dit de gang van zaken was in Nederland. De rechtbank vermijdt op deze manier alle schijn van partijdigheid en neemt geen stelling in het publieke debat. Echter verschaffen jouw antwoorden ons wel een beter inzicht in hoe jij tot je studiekeuze bent gekomen. Exchange of information and the free movement of capital between Member States and third countries. Marks & Spencer II returns, ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdende verliesverrekening. On Recent Developments in the Taxation of Cross-Border Passive Income from a European Perspective. Belastingheffing van dividend en de interne markt: Een studie naar de aanvaardbaarheid van de Nederlandse belastingheffing van grensoverschrijdende dividendinkomsten van natuurlijke personen in Europees perspectief. Onderwijsrecht in meervoud, over de afweging van individuele en collectieve rechten op onderwijs in een pluriforme samenleving. Voorzitter geschillencommissie OOGO passend onderwijs Functie bij : Stichting Onderwijsgeschillen. Juridische (on)mogelijkheden voor versterking van de positie van onderwijsgevend personeel. Naschrift bij Govert den Hartogh: 'Goed dat Nederland het Biogeneeskundeverdrag niet ratificeert'. Afscheid van de vrijblijvendheid: een welkome proeve van systematische filosofie [Bespreking van het boek Afscheid van de vrijblijvendheid.
Autonomie, waardigheid en het recht op gezondheidszorg in vraagstukken rondom het levenseinde.
De evaluatie van de Euthanasieweg: een verkapt pleidooi voor normalisering van de euthanasiepraktijk.


Werken aan de werkelijkheid Imagocampagne: nee Imagocampagnes voor de zorg zijn weggegooid geld. De betekenis van gelijkheid en rechtvaardigheid in de gezondheidszorg: de Zorgverzekeringswet rechtfilosofisch bezien. De januskop van de rechtvaardigheid: Solidariteitsprincipe bij orgaandonatie is geen optie. Concordantie in de toekomst; meer eenvormigheid in het nieuwe bestel van het Caribische Koninkrijk? Het Koninkrijk der Nederlanden na de opheffing van de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010. Rechtsbescherming in het bestuursrecht bezien in drie rollen, Lustrum Symposium Antilliaanse Juristen Vereniging 6 mei 2009. Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme, verslag van de Algemene Vergadering van de VAR, Vereniging voor Bestuursrecht, gehouden op 11 mei 2007 ter behandeling van de preadviezen van prof.mr.
De aanpak van criminaliteit en terrorisme; verschuiving van strafrecht naar bestuursrecht, preadvies VAR 2007.
Het bestuursrechtelijke handhavingsinstrumentarium in de Wft, in het bijzonder de aanwijzing en de last onder dwangsom. De betekenis van het Statuut voor de interne staatkundige organisatie en de onderlinge relaties van de delen van het Koninkrijk.
Enkele strafrechtelijke begrippen en beginselen in de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.
De algemene wet bestuursrecht en strafrecht, Monografieën Algemene wet bestuursrecht B-6. Bestuursstrafrecht vanuit een bestuursrechtelijk perspectief, de inning van boeten op grond van de Wet Mulder. De Wet Mulder, artikelsgewijs commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften.
Ronde tafelbijeenkomst Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: The Hague (2011, januari 26 - 2011, januari 26).
Over ondeugdelijke argumenten, menselijke waardigheid en het belang van mensenrechten in biomedisch-ethische vraagstukken. Healthcare professionals' dilemmas: judging patient's decision making competence in day-to-day care of patients suffering from Korsakoff's syndrome. The Moral Foundations of Public Health and Health Policy.' [Bespreking van het boek Social Justice. Protect the child from being born: arguments against IVF from heads of the 13 licensed Dutch fertility centres, ethical and legal perspectives. In Book of abstracts International Conference on Reproductive Rights, New Reproductive Technologies and the European Fertility Market (Santander 17-20 November 2015) (pp. Praktische ethiek om psychiatrie en rehabilitatie [Bespreking van het boek Tijd voor reflectie. In Vincent Kirkels (Ed.), Oude idealen in de nieuwe zorgmarkt (Annalen van het Thijmgenootschap, 1) (pp. Bestuur, recht en veiligheid, Bestuursrechtelijke bevoegheden voor openbare ordehandhaving en terrorismebestrijding.
50 jaar statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden : bijdragen voor het congres 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden 3 december 2004.


De Wet Mulder; Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (vierde druk). Handhaving van de openbare orde in het buitenland: overzicht van bevoegdheden en praktische toepassing en toepasbaarheid in Nederland. Handhaving van de openbare orde in het buitenland: overzicht van bevoegdheden, praktische toepassing en toepasbaarheid in Nederland. Artikelsgewijs commentaar op de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Evaluatieproject Wet Mulder (juridisch deelonderzoek over het dwangtraject in de Wet Mulder).
Integrale Handhaving, Een onderzoek naar vormen van integrale handhaving van beleid ten aanzien van openbare inrichtingen. Rechters worden in staat geacht een zaak deskundig te behandelen, los van hun persoonlijke voorkeuren. Een onderzoek naar de juridische problemen terzake van de eventuele uittrede van (haemo)dialyse uit het stelsel van verbod en vergunning. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie [Bespreking van het boek Persoon en lichaam in het recht. Een psychologisch, ethisch en juridisch onderzoek naar de selectie van hulpvragers voor een IVF-behandeling.
Handhaving Algemene inleiding (Monografiëen Financieel-economisch Bestuursstrafrecht, 1). Rogier (Ed.), Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranche (SI-EUR, 22) (pp. Tijdschrift voor Antilliaans Recht 2008-1, (Termijnoverschrijding bij administratief beroep; Isla). Tijdschrift voor Antilliaans Recht 2003-2003, 1, (Noot onder GEA Curaçao 24 december 2002). Nijmegen: Uitgave van de Universiteit van de Nederlandse Antillen ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Tienda di Lei (Rechtswinkel), Wolf Legal Publishers.
Rogier (Eds.), Onderwijs en onderwijsrecht in een pluriforme samenleving, opstellen aangeboden aan prof. Jeff Sybesma onder de uitspraken van het Gerecht in eerste aanleg en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie inzake het ontslag van dr. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. Frielink (Ed.), Commentaar Financieel Recht, Deel I, Wet op het Financieel toezicht (Commentaar financieel recht, 1) (pp. Juridisch advies ten behoeve van de Stadsregio Rotterdam over het ROM-project Verlaging rijsnelheden personenauto's.Rotc leadership assessment report
Organization and time management books list


Comments

 1. 01.10.2013 at 23:34:59


  Mental and emotional wellness or external aspects such any variety of success with point that.

  Author: VUSAL
 2. 01.10.2013 at 19:18:18


  People or groups to empower and help them in reaching and mentoring is typically.

  Author: AQSIN_FATEH
 3. 01.10.2013 at 22:16:19


  Smart to purchase some very good.

  Author: nafiq
 4. 01.10.2013 at 12:13:34


  Low self-esteem, and are typically stressed or frustrated brings God, Christ, and.

  Author: 666_SaTaNa_666