Frederick Bee History ProjectFrederick Bee Courtesy of the California History Room, California State Library, Sacramento, California.
Nu har vi ikke v?ret med helt fra starten, sa derfor ma nogle af de indledende kommentarer tages med et vist forbehold - men vi var med n?sten fra starten, gad vidst om ikke foreningen havde et par ar pa bagen da vi stod pa?
She felt revulsion at the kindred feeling flowing between them as they shared not only blood now, but power. Det var i 1977, jeg havde ikke v?ret ret mange maneder pa Vejle Museum for jeg modte nogle af omegnens ark?ologisk interesserede oldtidssamlere.
Aret efter at Steen havde overtaget styringen af Vejle Kulturhistoriske Museum, som det jo hed for at man ikke skulle tage fejl af Vejle Kunstmuseum, blev Flintoksen som bekendt grundlagt, det var efter et mode hos John Pilgard i Hedensted, hvor flere af de kommende Flintoksemedlemmer og Steen og jeg var med. Nar vi nu er her pa Sj?lland med hver sit job i henholdsvis Kobenhavn og Helsingor er noget af det vi mest t?nker pa ved Flintoksens jubil?um, - de mange hyggelige mennesker, med samme interesse for oldtiden som os selv, folk der altid var parat til en ny udgravning trods vind og vejr.
De var der ogsa - alle Egtved folkene - da vi udgravede den store gravhoj og dyssekammeret i Tarup. Ved en tidligere udgravning var det en anden stor hoj, hvis resultater kom med i den udstilling, som Flintoksen sammen med Vejle Museum satte op i 1988. Vejles beromte moselig – som i virkeligheden burde v?re ligesa beromt som artsf?llerne fra Tollund og Grauballe bragte kriminalkommiss?r Ib Toldbod i samarbejde med museet og han hjalp til med de videre undersogelser af moseliget og ved rekonstruktion af hendes hoved.
Ved Flintoksens 15 ars jubil?um i 1993 skrev Steen om det gode samarbejde mellem museet og Flintoksen.
I sommeren 2004 kunne vi efter fire udgravningss?soner afslutte undersogelserne pa Diagonalvejen mellem Horsens og Give. Henneberg Ladegard er ladegarden til det middelalderlige Honborg Slot, hvis voldsted stadig er bevaret pa kysten ud til Lilleb?lt.
I sidste nummer af Flintoksen skrev Lars Peter Lund om udgravningen af en boplads fra omkring Kristi fodsel ved Brejning syd for Vejle Fjord. Helt konkret, har flere af de ting, som jeg har arbejdet med gennem studietiden og er fortsat arbejder med i dag, faktisk ogsa rodder tilbage til de muligheder, som Flintoksen abnede. Det andet projekt, som jeg har v?ret i gang med i de seneste ar, tager ogsa udgangspunkt i en udgravning, hvor Flintoksen har v?ret involveret, men det ligger forud for den tid, hvor jeg selv var medlem. Sa der er for mig en klar kontinuitet fra den ark?ologi, jeg laver professionelt i dag tilbage til det, som jeg blev introduceret for som amator. Samtidig sa opdager, man ogsa stadigt, hvor mange forskellige sider, der er af ark?ologien.
Hvis man er startet med de konkrete fund og udgravninger kan pa den made komme langt v?k fra det, der var udgangspunktet.
Som gammel ark?olog fra Vejle Amt er det en stor ?re at fa lov til at bidrage til jubil?umsnummeret, sa det ville jeg naturligvis gerne, men med hvad? Allerforste gang jeg modte medlemmer fra Flintoksen var en solrig augustdag i 1986 pa en mark ved Stenderup lidt syd for Horsens. Med mig var en n?sten lige sa ung middelalderark?olog – Jakob Kieffer Olsen – som senere blev antikvar i Ribe. Penge havde vi ingen af, men hvad v?rre var, havde vi egentlig heller ikke noget udgravningsudstyr. Jeg tror, det er forste gang jeg opdagede, at der ogsa i dansk museumsv?sen er interessekonflikter - til trods for at det jo egentlig var det samme alle ville. Na diskussionerne landede pa en lykkelig made, sa jeg tror, at alle var tilfredse og pa sigt fik noget ud af det. Andre dukkede af naturlige arsager - arbejde som regel - kunne op i weekends eller i ferierne. Minderne fra gravningerne er mange og jeg kunne blive ved - Soren Karlskov - der boede ret t?t pa Hedegardgravningen - og ofte gravede med.
Jeg kunne skrive side op og side ned med gode minder fra mange timers fortrinligt selskab med medlemmerne fra Flintoksen, men jeg skal jo ikke fylde hele bladet.
Det er nu 25 ar siden, at en lille flok amatorark?ologer var samlet med det formal at danne en forening, flere fra dengang er stadig medlemmer, det er ikke til at forsta, at vi nu har naet solvbryllupsalderen, men vi er still going strong og vil gerne fejre dagen. Bestyrelsen har forsogt at samle et jubil?umsblad og bidrag er kommet fra ost, fra vest og fra syd og et af bidragene er fra en amatorark?olog og nu ”rigtig” ark?olog Mads Holst, et eksempel pa hvad en interesse kan fore til.
Under opsyn af Steen Hvass udgjorde ”FLINTOKSE”-medlemmer arbejdskraften, og i 1985 ofrede Steen en god portion af ferie og fritid pa foreningens alter. Steen passede sit job, som adjunkt pa Kobenhavns Universitet, mens jeg endnu kun som ark?ologistuderende, passede museet godt bistaet af Aase Thomsen, der var ansat pa halvtid og de to kustoder Ruth og Marie.
Inden Steen blev ansat som leder af museet matte jeg klare endnu en ”eksamen” denne gang var det i Kollemorten, hvor Soren Karlskov gerne ville fremvise sine fund og i ovrigt vise mig nogle mulige forhistoriske anl?g. Det blev foruden oplevelsen af det fantastiske anl?g, som det jo var, til nogle utrolig gode timer i skuret nede ved skoven. Det var to gravhoje fra Stenderup med flere grave og andet gravgods, som blev vist i udstillingen ”Amatorark?ologerne arbejder” det blev til et fint samarbejde, hvor Flintoksens medlemmer hele efteraret og vinteren sad pa Vejle Museum og klistrede lerkar sammen og gennemgik fundene, hjalp til med den store bearbejdning og til sidst var medlemmerne med til tilrettel?ggelsen af udstillingen. Det rekonstruerede billede kom med i den permanente oldtidsudstilling pa museet og i bogen om Dronning Gunhild. Sa kan vi folge med i omradets mange udgravninger, som vi ellers ikke bliver orienteret om. I det ene vejtrace blev der, ud over lidt spredt f?gtning af gruber fra bronze- og jernalder, fundet en enkelt hustomt fra ?ldre forromersk jernalder. Resultatet blev fem gardsanl?g, hvor hegnsgrofter var bevaret, sa gardenes nojagtige storrelse og udformning kunne fastslas.
I et ganske lille udgravningsfelt midt i Jelling by, ganske t?t pa kongehojene, registrerede vi spor af bebyggelse fra sen romersk eller germansk jernalder. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvornar jeg blev medlem, men det ma have v?ret tilbage omkring 1986 eller 1987 at Kjeld Jensen introducerede mig til foreningen, og frem til jeg begyndt at l?se forhistorisk ark?ologi pa Aarhus Universitet i 1992, var det i hoj grad igennem Flintoksens arrangementer og foreningens kontakt til is?r Vejle Museum at min interesse for ark?ologien blev holdt ved lige.
Det g?lder de undersogelser af gravhoje, som kulminerede med udgravningen af den fredede gravhoj Skelhoj fra 2002 til 2004. Det drejer sig om jernalderlandsbyen ved Norre Snede, hvor syv ars omfattende udgravninger fra 1980 til 1986 abnede for at folge bebyggelsens udvikling gennem andet til syvende arhundrede e. Men hvis fortiden er et fremmed land, sa er ark?ologien grundl?ggende en opdagelsesrejse, hvor det er uvist, hvad der venter bag det n?ste hjorne, hvordan vi bedst kommer derhen, og hvor de store opdagelser ligger. Vi talte lidt om, at jeg da kunne skrive lidt om min hverdag, som leder af et af de ark?ologiske museer. De forste ti ar havde jeg et n?rt ja n?sten dagligt forhold til foreningen, men et jobskifte forte til, at kontakten blev fjernere. En god flok – jeg kan ikke huske hvor mange - var her i gang med at undersoge en overplojet gravhoj under Vejle Museums ledelse. Han havde meget forstand pa middelaldergrave og l?rte mig at udgrave jernalderhuse – det har jeg ikke indrommet for. Udstyret bestod af et gammelt villatelt (uden sovekabiner), et campingbord og fire klapstole (af den slags, der i sammenklappet tilstand kunne ligge i bordet), og sa var der to gamle skovle. I arene mellem 1979 (sa vidt jeg husker) og 1985 var den nordlige del af amtet blevet passet af Vejle Museum og Silkeborg Museum i f?llesskab. Museet var pa mange omrader gaet i sta, og det blev der nu for alvor taget fat at gore noget ved.
Jeg husker mange og lange aften telefonsamtaler (det var inden mobilen blev udbredt) med Flintoksens dav?rende formandspar Jytte og Eluf Lyngbak. Horsens Museum- og Arkivforening blev stiftet og vi - Flintoksen og Museusmforeningen lavede en aftale, som betod, at tilbuddet af aktiviteter ogedes i begge foreninger.
Vi spekulerede aldrig over, hvilken forening ark?ologerne kom fra, og nogle var antagelig medlemmer begge steder.


I efterarsferien kunne det knibe med at v?re i campingvognen, og nogle gange burde vi nok heller ikke have kort hjem.
Soren kunne n?sten ikke ga, men bare han havde sin skovl at stotte sig til kunne han let komme bade op og ned. Her fra landets sydlige himmelstrog skal der lyde et stort tillykke med Flintoksens forste 25 ar, og sa skal der lyde en stor tak til Jer alle - bade de af Jer, som jeg kendte fra min Horsens tid - og de af Jer, der er kommet til siden, fordi I - med Jeres store engagement er med til, at gore ark?ologien til en kendt og popul?r videnskab. Det kunne have v?ret sk?bnesvangert for Flintoksen, da de forlod amtet, Ole ved en alt for tidlig dod, de andre tre fik andet arbejde, men heldigvis tradte Folmer Christiansen og Anders Horsbol til og ved deres hj?lp er det gode samarbejde stadig i fuld gang – en stor tak til alle. En af grundene til den store tilfredshed er en kolossal velvilje fra professionelle ark?ologers side. Det forste arrangement, vi deltog i, var det forst annoncerede i aktivitetsplanen, som vi modtog: En foredragsr?kke i samarbejde med Folkeuniversitetet i Egtved om ark?ologi, ledet af H.
Vejle havde fejret sit 650 ars byjubil?um og Vejle Museum var genabnet som rent kulturhistorisk museum med udstillingen ”Fra vadested til bro”. Han fortalte, hvor godt han ellers var blevet behandlet af Varde Museum, der havde en meget kompetent ark?olog ansat.
I spredt f?gtning dukker billeder frem af mange udgravningerne, de huskes og horer sammen med Flintoksens medlemmer. Et anl?g som var andet en bare fyldskifter, stolpehuller eller stenbrol?gninger, ikke oldtid men et rent 1700-tals fund.
Den store stenpakning over bronzealderhojen kunne nok gore de fleste tr?tte, men det var ikke tilf?ldet med Flintoksens medlemmer her blev arbejdet fast og energisk hver dag.
Vi sammenligner dem tit med fund i Nordsj?lland og ma erkende, at her over er der desv?rre meget l?ngere mellem bade bopladser og ark?ologiske udgravninger.
Det blev til udgravninger pa to lokaliteter, begge ved Sillesthoved, t?t op ad Omme A dalen. Nok sa interessant var det, at der med metaldetektor blev fundet et skalsp?nde af bronze, et sakaldt Berdalsp?nde fra sen germansk jernalder.
10 langhuse la delvis oven i hinanden og viser dermed, at bopladsen har v?ret i brug over en l?ngere periode.
Et par indeholdt dog flint, der kan dateres til slutningen af j?gerstenalderen eller begyndelsen af bondestenalderen, den ene endda temmelig meget. Det var mens Eluf Lyngbak var formand, og jeg vil ogsa godt benytte lejligheden til at takke ham og Jytte for den store indsats, de gjorde. Hver for sig eller i kombination forsoger de at bidrage til at afklare aspekter af forhistorien.
Jeg var ganske nyuddannet magister og havde nogle meget klare og markante holdninger til faget. Men ardspor havde Jakob sgu’ aldrig set, sa diskussionen om det betimelige i at bruge tid pa sadan nogle fortsatte i bilen tilbage Bjerre til vore germanertidsgrave og et middelalderligt stubmollefundament – som Jakob gravede i stiv ler i en overbevist tro pa, at det var en rig vikingetids jordf?stegrav, indtil sagens rette sammenh?ng gik op for os efter et par uger.
Naturgasgravningerne satte gang i ark?ologien, og det blev dem, der l?rte mig allermest om i hvert fald administrationen af udgravningsvirksomheden. Fra disse to museer havde man gjort alt, hvad man kunne, men det er klart, at mandskabet de to steder slet ikke kunne hamle op med de mange opgaver, der la og ventede. Alle der kendte Ole Schiorring ved, at nar der i Oles terminologi blev taget fat - ja sa skete det massivt og pa alle omrader - ogsa dem der kunne synes uopnaelige. Samtalerne var aldrig ubehagelige (det ville de aldrig kunne blive med Jytte og Eluf), men jeg folte mig noget klemt mellem en forening - som jo rigtig nok qua navnet d?kkede hele amtet, men - det ma man nok ogsa indromme - naturligt nok horte mest til pa Vejle Museum (man havde jo aldrig provet andet) ogsa min chefs onske om, at danne en folkelig stotteforening, som jo egentlig handlede ligesa meget om institutionen Horsens Museum, som ark?ologien. Aftalen gik simpelthen ud pa, at medlemmer af Flintoksen kunne deltage pa lige fod med Museum - og Arkivforeningens medlemmer i studiekredse, rekognosceringer og udgravninger.
I hvert fald betod den store medlemsskare, at jeg som regel altid havde gode folk med bl.a. Det massive folkelige engagement er uhyre vigtigt for ark?ologiens stilling i samfundet og dermed i den sidste ende fagets bestaen og udvikling. She knew she wouldn t see Linda for the rest of the night.azja pryor michael jacksonpryor ok animal hospitalfred pryor seminars 2011 accessgene wilder richard jailyoutube richard 40th presidentmiddle school fort walton beach floridaallred theater pryor oklahomafred excel classesymca road atlanta gapryor mountain wild mustang center tourist attractionsbayside just enough to love you plyricsterrelle pryor interview youtubejeff w. Lone og Steen Hvass fra Vejle Museum, Orla Madsen fra Horsens Museum og ogsa andre fra de professionelles r?kker har hjulpet os amatorer. For pa indersiden af doren ud fra udstillingen hang en handskrevet plakat: ”Kender du ”FLINTOKSEN”? Det daglige arbejde pa museet bestod i at passe den nye udstilling, svare pa foresporgsler, anmeldelser af fund, modtage gaver m.m. Der var altid nogen der havde kager med, andre kaffe, ollerne manglede heller ikke eller den Gamle Danske. Det var for resten de samme hele mursider i Egtved jeg kom til at t?nke pa, da jeg sidste ar udgravede en kalkovn i Gurre. Her deltog ogsa folkene fra Middelfart og Stenderup, og sa var der den unge gymnasieelev Mads Holst.
I den gamle ostefabriks bygning Dofo sad ogsa Jens Erik hver dag og arbejdede for museet med registrering af nye og gamle fund. I dette ”ark?ologiens ar” lykkedes det Flintoksen i et bredt samarbejde med andre amatorark?ologer i Norden at fa etableret ”Nordisk amatorark?ologisk udgravningslejre 1993” NAU- lejren ved Jelling. Vi vil habe for foreningen, at den i lobet af de n?ste 25 ar far rigtig mange nye medlemmer for uden dem og deres iagttagelser i Vejle Amt far museerne det sv?rt.
Det interessante er, at den med meget stor sandsynlighed kan s?ttes ind i en historisk sammenh?ng. Graven indeholdt et smukt, kanneleret keramikb?ger, et miniaturelerkar og nogle jerngenstande, der forst kan identificeres efter konservering.
Vi afventer nu at fa foretaget et par C14-dateringer og haber, at gruberne er samtidige med flinten.
Det hele startede i forbindelse med motorvejsudgravningen af den meget store bronzealdergravhoj og stenalderdysse ved Tarup n?r Taulov, hvor vi var en gruppe, der fik mulighed for at deltage i en enestaende udgravning via Flintoksens telefonk?de. Ved markvandringer og den forste udgravningsdeltagelse var det helt overvejende den praktiske side, der dominerede – selve feltarbejdet. Der er en hel r?kke naturvidenskabelig ”ark?ologier”, hvor man anvender naturvidenskabelige analyser til at afklare sa forskellige ting, som hvordan folk flyttede, hvad de spiste, hvordan landskab og vegetation sa ud osv. Selv om der pa den made kan v?re store forskelle i bade mal og midler, sa tror jeg, at drivkraften i vid udstr?kning er den sammen, nemlig et basalt onske om at opdage og forsoge at forsta, de fortidige samfund ud fra det materiale og de muligheder, som vi nu en gang har tilg?ngelige. Ole kom fra en lektorstilling i middelalderark?ologi, sa pa museumsomradet var ogsa han lidt gron. Sa der var rigeligt at tage fat pa, og de gode fund kom allerede det forste ar jeg var ansat, nemlig i form af Bjerre gravpladserne fra yngre germanertid og ikke mindst Hedegard - sa belonningen manglede ikke.
Og da ark?ologien var (og er) en meget vigtig del af museets arbejdsomrade, kunne man ikke blot komme uden om ark?ologien. Erling havde den mest hvide kasket i Jylland og bade han og Norma kunne let grave en helt dag, uden at de blev snavsede - og de bestilte virkelig noget. Det blev ogsa begyndelsen til mange flere besog i Kollemorten og mange udgravninger sammen med Soren.
Ogsa Lars Peter Lund i Egtved kunne fremvise sine egne fine fund- husker vi helt galt eller var der ikke blandt samlingens mange jernalderskar ogsa en enkelt fin fibula. Det var Kjeld der kendte ham hjemme fra vejen, og viste at han var sa interesseret i ark?ologi.
Ogsa han var medlem af foreningen og ingen kunne med storre nojagtighed ordne oldsager for de blev magasineret i museets magasiner. Steen har stadig den t-shirts hvor Nau-lejrens logo er trykt, og han bruger den for resten stadig.


Garden blev fundet fa hundrede meter fra den eksisterende Henneberg Ladegard, og er formentlig denne gards middelalderlige forlober. Siden fik jeg igennem Lone Hvass mulighed for at arbejde med udgravningen som studerende ved universitetet, og det forte til et samarbejde omkring gravhoje med Henrik Breuning-Madsen pa Geografisk Institut i Kobenhavn. Faktisk sa detaljeret, at man kan forsoge at finde frem til, hvordan jorden blev fordelt i forbindelse med arv.
I dag foregar hovedparten af arbejdstiden pa kontor med alt lige fra analyser af udgravningsresultater og fortolkninger til administration, som f.eks. Det tror jeg i hvert fald er den made, jeg bedst kan beskrive min fascination af faget, og det motiv mener jeg grundl?ggende er u?ndret siden den gang, jeg forste gang deltog i en udgravning af en senneolitisk hoj sammen med Flintoksen ved Egtved Holt i 1987. Samme ar ansatte Horsens Museum en inspektor mere, nemlig Soren Gottfred Petersen - middelalderark?olog og arkitekt. I byen var der i forvejen en veldrevet Historisk Forening, men en museal stotteforening fandtes ikke.
Det blev til mange hyggelige aftener omkring det store brod i oldtidssalen pa Horsens museum - der forste ar fra 1989 med gennemgang af oldtidens og meddelalderens kulturhistorie og genstandsmateriale og senere med limning af de mange lerkar fra Hedegard - gode hyggelige aftener, hvor aftenskaffen blev drukket i det lille kokken. Mange kom n?sten hver dag og andre dukkede op, nar vi lavede grave-weekends, eller nar de havde ferie. Ja jeg kunne blive ved og burde pa et eller andet tidspunkt skrive om minderne fra disse herlige dage, for minderne er mange og is?r Hedegard blev speciel, netop fordi vi var der i sa mange ar. En af de sidste udgravninger, som jeg var med til i Vejle var engang i 1990’erne ved en bopladsudgravning ved Alevej i Torring. Samme Jens Erik var blandt de forste, der gjorde iagttagelser omkring Ravning broen, det var ogsa der han boede, et omrade han kendte rigtig godt.
Men da det jo er et jubil?umsnummer - sa kunne man jo prove at give et lille bidrag til Flintoksens historie. Derfor var det lidt af et kulturchok at opdage, at udgravningslederen (han blev sam?nd senere rigsantikvar og er i dag direktor for en stor ministeriel styrelse i Kobenhavn) faktisk ikke havde v?ret til stede i flere dage - ja egentlig sa l?nge, at nu var de gode udgravere lige ved at savne ham. Soren skulle is?r tage sig af udstillingerne og hvad der ellers rorte sig af smating - som f.eks.
Ofte spillede afstanden en rolle, sa det var lidt forskellige hold, men f?lles for dem alle var, at de var gode til at grave - og det var selvfolgelig vigtigt, men endnu vigtigere var n?sten, at de - af en eller anden grund - alle var udstyret med en stor portion uhojtidelig humor - sa kedeligt var det aldrig. Hvem husker ikke en anden af gravningens venner - han gravede nu ikke med - men han besogte os tit, nemlig Johannes Bach (Johs mellem venner) fra Ejstrupholm.
De viste mig med en vis stolthed deres fine samling af oldsager, okser, fl?kker, mikrolitter osv.
Selv om Soren nu var blevet en ?ldre herre, godt oppe i arene og darligt gaende, sa var han alligevel med og der blev flyttet jord med s?dvanlig energi.
Kun fa hundrede meter herfra undersogtes en st?rkt nedplojet gravhoj, der viste sig at indeholde en dobbelt kvindegrav fra yngre stenalders enkeltgravskultur.
Det giver en afveksling, der absolut ikke gor faget mindre sp?ndende, og det er i hoj grad den teoretiske del af arbejdet, der forer frem til de store sporgsmal om, hvordan de forhistoriske samfund var skruet sammen og udviklede sig. Det giver pa den ene side en bredde i ark?ologien, men det har ogsa medfort en vis splittelse, specielt mht. Det er jo ved at v?re sa gammel en forening, at nogle af mine indtryk fra samarbejdet fra ca. Vigtigt var det, at foreningen var aktiv - der skulle ud over, at foreningen selvfolgelig skulle bruges politisk, hvis det blev nodvendigt, ogsa ske noget i foreningen, sa medlemmerne fik noget ud af deres medlemskab. Jeg husker stadig med gl?de brave folk som Villy, Erik, Soren, Erling, Norma, Vita, Grethe, Inge, Arne, Aksel, Finn, Irma, Else, Lizzi, Jytte, Eluf blot for at n?vne nogle. Johs havde v?ret l?rer pa egnen hele livet, og sa kunne han noget ikke mange andre kunne, nemlig flyve. Efter at Steen og jeg havde forladt Vejle Museum var Flintoksen pa en af sine mange udflugter og heldigvis for mig gik den til Helsingor.
Bruhn blev ogsa den, som senere kom til at sta for alt malerarbejdet i den lille udstillingshus ved Egtved pigens grav- men det er jo en helt anden sag.
Det er ofte i de perioder, hvor man synes de forskellige brikker falder pa plads, at faget er mest tilfredsstillende. Selvom de forste ar var harde med utrolig meget ekstraarbejde, er det nogle af de bedste, jeg har haft i min museumskarriere. De aktiviteter der skulle tages op, skulle selvfolgelig kunne genfindes i Horsens Museums arbejdsomrade, som efterhanden var blevet meget bredt - is?r da Horsens Byarkiv ogsa var blevet en del af museet.
Jobbet gav mange gode kontakter, dels til ”sosterforeninger”, dels til professionelle ark?ologer. Jeg fik lejlighed til at fort?lle om noget af alt det historiske her i byen, Bymuseet (Karmeliterhuset), Karmeliterklosteret og Kronborg. Nogle opfatter det som en form for historieforskning, hvor det er det konkrete historiske forlob, der er af interesse, andre ser det som et samfundsfag, hvor ”fortiden er et fremmed land”, der studeres pa linje med andre nutidige samfund og bidrager til at belyse, hvordan mennesker opforer og indretter sig generelt. Et par af udgraverne havde hort, at sporene vist skulle tegnes, men kunne det, det store antal taget i betragtning, have sin rigtighed? Villy var med fra den dag, han en sommer formiddag i 1989 solgte sine koer (og modte op pa gravningen samme eftermiddag).
Den ene gruppe var en ark?ologi gruppe, som dels i studiekredse pa museet skulle undervises i oldtidens og middelalderens kulturhistorie, dels skulle deltage i rekognosceringer og udgravninger, nar der var mulighed for det. Villy var med n?sten hver eneste dag uanset vejret og uanset, hvor i museets omrade vi gravede.
Sa havde Johs ikke bare fred, men ogsa mad til flere uger, for fru Bach lavede nemlig den mest pragtfulde honsekodssuppe i meget store m?ngder. Det ma v?re naturligt her at n?vne de ark?ologer, der har bidraget mest til ”FLINTOKSEN”s trivsel: Afdode Ole Schorring, Horsens Museum, Orla Madsen, ligeledes Horsens (nu leder af Haderslev Museum), og sidst, men ikke mindst, de to Hvass?er, Lone og Steen fra Vejle Museum. De var nu venlige nok begge to og jeg mente ogsa, da jeg tog derfra, at den forste del af min eksamen var bestaet, i hvert fald den i Lindved. De var der alle – en hel bus fuld af ”Flintokser”- og Soren var der ogsa, nu var han bestemt ikke nogen arsunge mere.
Tja – jeg var vel ogsa i tvivl, men jeg havde dog i studietiden modt sadan nogle ardspor, og jeg vidste, at Fyns Stiftsmuseums dav?rende leder samlede pa oplysninger om dem og – sagt lige ud, at det var noget pokkers skidt at have med at gore – men tegnes – det mente jeg nok de skulle – gerne i malestoksforholdet 1:20. Det gav ballade - i Flintoksen - for Flintoksen d?kkede jo hele Vejle Amt - hvad skulle vi med to amatorark?ologiske foreninger? Sa jeg tog den mest professionelle mine pa og meddelte, at selvfolgelig skulle de tegnes – det kunne jo – teoretisk set – v?re Danmarks ?ldste bonde, der havde rumsteret rundt her. Jeg kan stadig huske nar Johs kom med primussen, gryden, en stak musselmalede tallerkener og solvskeer.
Sa blev primussen t?ndt midt pa gravningen, suppen varmet og sa spiste alle dejlig varm suppe, og fik selvfolgelig - da det jo som Johs sagde var en temmelig fed spise - snaps og ol at skylle ned med. Erik havde den holdning, at han havde arbejdet nok, sa han ville blot kigge pa, hvis det var i orden. Han havde nemlig en fabelagtig hukommelse, sa nar muldlaget var trukket af og anl?ggende gravet frem og afm?rket, ja sa havde han affotograferet feltfladen inde i hovedet og kunne sa huske, hvor anl?ggene la. Sa nar grave og andre spor skulle genfindes og storm, regn og folk havde fjernet som og anden afm?rkning, sa kunne Erik efter hukommelsen pr?cist udpege anl?ggene, og sa rensede Villy dem af i fladen.Writing classes ucla extension
Manifestation miracle miracle manifestation manual 2014
Life coach training in new orleans


Comments

  1. 25.07.2014 at 14:45:40


    Exciting life-altering kit was that I've won.

    Author: Ronaldinio
  2. 25.07.2014 at 16:14:51


    And how others have initiate.

    Author: beauty