January 26th 2001 Gujarat will forever remember this day of natures ire. Earthquake of 7.9 magnitude on Richter scale affected much of Gujarat and showed much of its ire in Kutch, little did people realize how they are going to rebuild all that they have built through hundreds of years. Deprem, sel, kas?rga, heyelan, c?g gibi can ve mal kay?plar?na neden olan doga olaylar?na dogal afet denir. Baz? dogal afetlerin meydana gelmesinde ise insanoglunun dogrudan ya da dolayl? olarak etkisi vard?r. H?zl? gelisen dogal afetler: Deprem, heyelan, orman yang?n?, c?g, volkanik patlama, kas?rga, tsunami ve sel. Tektonik depremler ozellikle genc olusumlu, oturmam?s fay hatlar?n?n bulundugu sahalarda gorulur. Tarihi kaynaklara gore en siddetli deprem 1201 y?l?nda M?s?r’?n kuzeyinde meydana gelmis ve 1 milyondan fazla insan olmustur.
26 Aral?k 2004 tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana gelen 9 siddetindeki deprem ve sonras?nda meydana gelen dev tsunami dalgalar? basta Endonezya olmak uzere bircok ulkeyi etkilemis ve yaklas?k 250 bin insan?n olumune sebep olmustur. Bir bolgede toprak taraf?ndan emilemeyecek kadar saganak yag?slar?n yagmas?, s?cakl?k art?s?na bagl? olarak yuksek daglara yagan karlar?n erimesi sonucu akarsular?n cok buyuyup dogal yatag?ndan tasmas? ve cevreyi sular alt?nda b?rakmas? olay?na sel denir.
Bitki ortusunun tahrip edilmesiyle koruyucu ortuden yoksun kalan toprag?n ust k?sm?n?n ruzgarlar, akarsular, yagmur sular? taraf?ndan as?nd?r?l?p tas?nmas? olay?na erozyon denir. Egimli arazilerde toprak ve tas kutlelerinin bulunduklar? yerlerden ayr?larak asag?lara dogru kay?p dusmesi olay?na heyelan denir. Toprak kaymas? ve heyelanlardan korunmak icin oncelikle egimi fazla olan yamaclardaki bitki ortusu korunmal?, bitki ortusu olmayan yamaclar agacland?r?lmal?d?r. Dagl?k ve engebeli arazilerde yogun ve surekli yag?s sonucunda yamaclarda biriken kar ortusunun egim yonunde hareket etmesiyle olusur. Yerin ic k?sm?ndaki k?zg?n magman?n yerkabugunun zay?f ve k?r?k yerlerinden yeryuzune c?kmas? olay?na volkanizma denir.
Volkanlardan c?kan lavlar yerlesim yerleri ve tar?m arazilerinin lavlarla kapanmas?na sebep olur. Keops, Kefren ve Mikerinos piramitlerinin insas? ve o bolgede yasanan gizemli olaylar?n s?r perdesi aralan?yor.
Atlantik okyanusuna ac?lan guneydogu sahillerinde yer alan gizem dolu bu mekan?n bilimsel ac?klamas?n? paylas?yoruz. Hicbir cihaz?n ulasamayacag? benzersiz ozelliklere sahip olan gozun, neden dijital birimlerle tarif edilemeyecegini ac?kl?yoruz. Turkce'mizde yanlama olarak bilinen drift olay? ve tekniklerine dair anlat?m ve ornek videolar? bu yaz?da bulacaks?n?z. Otomobili olusturan parcalar?n detayl?ca anlat?l?p orneklerle ac?kland?g? bir yaz? dizisi olusturduk.
BILGIUSTAM KIMDIR?"Turkiye'nin Bilgi Sitesi" slogan?yla 2006 y?l?nda yay?n hayat?na baslayan Bilgiustam, bilim ve teknoloji konular? basta olmak uzere bir cok farkl? alanda ozgun icerige sahiptir. Bu noktada as?l amac?m?z; kaliteli Turkce icerik olusturmak ad?na gayret gostererek Turk internet mecras?na katk?da bulunmakt?r. When checked, Shutterstock's safe search screens restricted content and excludes it from your search results.
Science, Technology and Medicine open access publisher.Publish, read and share novel research. These people carry humanity in their hearts; they fight for the truth, strive for perfection and collectively face the challenges that present before the country.
On this day the earth heaved andleft in its wake grieving families, fallen buildings and broken dreams. Dogal afetlerin bir k?sm? doga kokenli olup bunlar?n olusumuna insan mudahalesi soz konusu degildir.
Ornegin, sel ve su bask?nlar? ya da as?r? kurakl?k sonucu salg?n hastal?klar, okyanuslarda meydana gelen depremler sonucu tsunamiler, volkanik patlamalar sonucunda arazide sars?nt?lar meydana gelebilir.
Insanlar?n yasam alan? olmayan yerlerde meydana gelen deprem, heyelan, c?g, volkanik patlama, f?rt?na, as?r? kurakl?k ve as?r? soguklar hicbir zaman dogal afet olarak say?lmazlar. Dunyada son 10 y?l icerisinde meydana gelen dogal afetlerde yaklas?k 1 milyon insan hayat?n? kaybetmistir. Yine ayn? sekilde Cin’in Sanci sehrinde 1556 y?l?nda meydana gelen depremde 830 bin insan hayat?n? kaybetmistir. Okyanus ve deniz tabanlar?nda meydana gelen depremlerin deniz taban?n? alcalt?p yukseltmesiyle su kutlelerinde olusan hareket tsunami dalgalar?n? olusturur.
1887 y?l?nda Cin’deki sar? ?rmag?n tasmas?yla 1 milyon civar?nda insan hayat?n? kaybetmistir. Bir bolgede erozyonun baslamas?yla birlikte ekolojik denge bozulur, tar?msal uretim azal?r, zamanla acl?k ve k?tl?k baslar, hayat sartlar? zorlas?r ve o bolgeden d?sar?ya gocler baslar. C?g olusunca; deprem, ruzgarlar, yol-yap?m cal?smalar?nda kullan?lan dinamitler, yuksek sesler ve titresimler neden olmaktad?r. Ayr?ca yanardag?n uzeri kar ve buzlarla kapl? ise bunlar?n eriyip yamaclardan asag?ya dogru camur ak?nt?lar?na sebep olmaktad?r. Identification of known and new active faults using high resolution airborne LiDAR data acquired in late 2006 (Begg & Mouslpoulou 2009 in press). Recovery of vegetation after a widespread landsliding event in northern New Zealand, July 2007. Towns & villages which a day before were full of life had been reduced to pile of rubble.
Dogal afetler olusum h?zlar?na gore yavas gelisen dogal afetler ve h?zl? gelisen dogal afetler olarak ikiye ayr?labilir. Ayn? siddetteki iki depren meydana geldiklerin yerin ozelliklerine bagl? olarak cok farkl? etkiler yapabilir.
Heyelanlar?n olusmas?nda arazinin egimli hale gelip gevsemesi, aral?ks?z yagan yag?slar, kaya ve toprag?n cinsi, tabakalar?n durumu ve beseri faktorler etkili olmaktad?r. Bu volkanlardan 350 kadar? Buyuk Okyanus cevresinde digerleri ise Akdeniz cevresi, Hint Okyanusu cevresi, Atlas Okyanusu ve Dogu Afrika’da yer al?r.
Volkan patlamalar? sonucu lavlar?n yan?s?ra yogun kul bulutlar? ve dumanlar da iklim uzerinde olumsuz etkiler yapmaktad?r. Landsat ETM+ false colour composite (5,4,2) acquired in 2001 is inset for a contextual overview of the site. A great nation not only rises collectively to save the unfortunate and recover from the damage but also conveys to the world of its invincibility, even in the face of nature’s rage. One of the worst affected areas was Kutch where towns of Anjar and Bachao were completely wiped out. Ornegin, fay hatlar?n?n cevresindeki aluvyal dolgulu zeminlerin yerlesim yeri olarak secilmesi olusan depremlerde can ve mal kay?plar?n? artt?rmaktad?r.
Depremin yol act?g? hasar?n boyutlar? ile olu ve yaral? say?s?n?n az ya da cok olusu o bolgedeki nufus yogunluguna, binalar?n dayan?kl?g?na, altyap? hizmetlerine, zemin ozelligine, depremin yang?n, toprak kaymas? ve tsunamiye yol ac?p acmamas?na bagl?d?r. Karanl?k gunduzler, siddetli ruzgarlar, camur yag?slar? volkanlar?n bulundugu bolgeyi etkilemektedir. Of the active fault traces shown here, approximately 85% were unknown before undertaking this study.
The hot-spot detect data, showing the fire moving rapidly towards Paradise, assisted in the evacuation determination for residents in the vicinity. Samsonov1 and Vincent G Ambrosia2[1] GNS Science, New Zealand[2] California State University – Monterey Bay, United States of America1. In Bhuj 90% of buildings were affected and almost all the villages in the regions were reduced to a pile of stones, rocks and rubble.
Yine akarsu yataklar?n?n yerlesime ac?lmas?, saganak yag?slar ve task?nlarda ev ve isyerlerinin sular alt?nda kalmas?na, yanardaglar?n eteklerinin ve cevresinin yerlesim yeri olarak kullan?lmas?, yanardag?n patlamas? sonucu evlerin tuf ve lavlar?n alt?nda kalmas? insanlar?n doga olaylar?n?n afete donusmesinde ne kadar etkili oldugunu gosterir. Depremlerde meydana gelebilecek y?k?m ve hasar? azaltmak icin ozellikle fay hatlar?n?n oldugu gevsek aluvyal zeminleri yerlesim yeri olarak kullanmamak, depreme dayan?kl? yap?lar insa etmek, cok katl? binalardan kac?nmak ve insanlar? depreme kars? bilincli hale getirmek gerekmektedir. Kurakl?k sonucunda tar?msal verim duser, dogal bitki ortusu c?l?zlas?r, ice ve kullanma suyunun azalmas?na bagl? olarak; k?tl?k, susuzluk ve cesitli bulas?c? hastal?klar ortaya c?kar. Ayr?ca gokyuzunu kaplayan toz, gaz ve kuller de gunes ?s?nlar?n?n bir bolumunu keserek alt katmanlardaki ?s?y? dusurur. Also of note also is the discovery of a large inland area that is below sea level (elevation <0m) and is a potentially hazardous region for tsunami related inundationTable 1.
IntroductionDisaster management planning is structured around the disaster management cycle model. All these factors contribute towards mobilising the people into selfless service towards the distressed and the devastated. Barajlardaki su seviyesinin dusmesine bagl? olarak tar?m alanlar? susuz kal?r ve elektrik enerjisi s?k?nt?s? cekilir. Saatteki h?z? h?zlar? 160 km’ye ulasan bu ruzgarlar etkili olduklar? yerlerde buyuk y?k?mlara sebep olurlar. Remotely sensed data can provide a valuable source of information at each of these stages, helping to understand spatial phenomena, and providing scientists and authorities with objective data sources for decision making. The nature wreaks havoc at the first place and the man by his misadministration adds to the devastation, in his words “Inversion of excellences, absence, a great defect, addiction or affliction constitutes a calamity”. The challenge with disaster management is that the inherent unpredictability and range of hazards does not allow for a single all-encompassing solution to be developed and explored. Instead, there are a multitude of different remote sensing platforms and sensors that can and should be employed for image acquisition. The disasters in form of earth quakes in 1991 at Tehri, 1993 at Latur and 2001 at Gujrat, super cyclone in 1991 that hit Orrisa, Tsunami in 2004, Kosi floods of 2008 in Bihar and the latest in the series being the Uttarakhand tragedy, all these account for more than a lakh deaths and more than 28 lakh people displaced. An extensive coverage of each, including optimal processing regimes for their data would be prohibitively long; instead this chapter aims to give some general examples of the use of remote sensing in disaster management, while directing the reader to more specific studies in the literature. With whole families having vanished there is nobody to tell who is missing. The types of data required and information provision needs for each stage will be discussed including optical, thermal, and synthetic aperture radar as data sources over a variety of spatial and temporal scales.Remote sensing can be used to assist risk reduction initiatives through identification of hazard zones associated with flood plains, coastal inundation and erosion, and active faults. It was only after the Tsunami of 2004 that we decided to raise the NDMA (National Disaster Management Authority) having the responsibility of Preparedness, Rescue, Recovery and Mitigation. Now people in these towns are realizing that they are missing some of the people that they used to see in there neighbourhood before the quake. It can also be used to verify hazard models by measuring the location and magnitude of actual events. The NDRF battalions (National Disaster Response Force) were raised as a specialised force knitted and kitted to respond to both natural and manmade disasters. Whatever be the crisis and which ever be the force created to tackle such a challenge, it has finally been proved that there exists no better organisation in India other than its Armed Forces in living up to the expectations of our country men. Imagery is widely used by meteorologists for providing weather forecasting and warnings of potentially severe weather events, providing the public and emergency responders with information that can assist decision making around short term readiness.
On 26 Dec 2004 a deadly Tsunami struck the Eastern shores of Tamil Nadu, Andaman Nicobar Islands and other littoral countries in South East Asia, which left 3 lakh dead and another 6 lakh people displaced.
These images are commonly presented in print, television and on the internet, and they are well accepted by viewers around the world. The very same day Indian Navy deployed 19 ships and 11 helicopters, this commitment later rose to 32 naval ships, 7 aircrafts and 20 helicopters, conducting relief and rescue in Tamil Nadu, Andaman Nicobar islands, Sri Lanka, Maldives and Indonesia. Imagery of fires, volcanic eruptions and flooding are often used during the response phase for the visual impact that they provide. The ability of the Indian nation to take a call and undertake disaster relief at such a large scale was noticed by the Asian and Western powers and thus we re-established our credentials as a major regional power. If people in potentially at-risk locations personalise the risk, they are more likely to take readiness actions such as making emergency plans for contact and evacuation or assembling emergency kits.
The political strength, military robustness and its operational readiness were displayed during this crisis.
Remote sensing images of similar communities experiencing hazards, or the progress of a hazard such as a fire front, can assist with this personalisation process. For agencies that respond to emergencies, remote sensing imagery provides a rapid method of assessing the magnitude of hazard impacts, areas most affected, and where key transport and other infrastructure links have been disrupted or destroyed. China has recently witnessed two major disasters, first the earth quake of 2008 and later the floods of 2010 and Pakistan had to deal with the earthquake of 2005.In China an earth quake hit South Western Sichuan province that killed 2,40,000 people. Remote sensing can also be used to provide an indication of the rate of recovery in an area post disaster based on indicators such as vegetation regrowth, debris removal, and reconstruction.There are few examples where remote sensing is incorporated seamlessly into all stages of the disaster management cycle for planning purposes.
This requires a collaborative effort from emergency managers, policy planners and remote sensing technical staff that may not always be co-located, or even working for the same organisation.
If this current trend continues, integrating remote sensing and emergency management will become increasingly more commonplace.


The fastest growing economy in the world, having strong central leadership soon realised the deficiencies of the military and undertook measures to overcome them. The disaster management cycle The traditional approach to hazard risk and disaster management has been one primarily focussed on response to events as they occur (Gregg & Houghton 2006), managing residual risk through warning systems and emergency management plans, and more recently attempting to reduce risk through changing the hazard process or impacts (Board on Natural Disasters 1999).
What was unusual, disturbing and alarming to the regional security was the inclusion of the Jihadi groups in the relief efforts.
Out of the known 24 militant organisations, Lashkar-e- Toiba and Jaish-e-Mohamad took a lead role in carrying out the relief and rescue, thus they virtually established themselves parallel to the state. These measures have allowed greater development in hazardous areas, and are typically designed for protection up to a certain magnitude of event, but there always exists the potential for design limits to be exceeded (Burby 1998). Because of reliance on technological solutions, risk is increasing in the developed world as infill and migration increases in “protected” areas (Mileti 1999). Post Tsunami of 2004, NDMA was created under the noble thought of creating a structure which would make our country better prepared, with all the necessary tools and instruments available at the time of crisis.
It would not be incorrect to say that this new setup called the NDMA has failed our nation; it is probably yet another bureaucratic organisation that we are suffering with. Reliance on decreasing natural resources, population increase, poverty, and political drivers push communities into hazardous areas traditionally left un-settled (Donner & Rodriguez 2008).
Our political leaders representing the legislature failed miserably, since their focus was more towards garnering brownie points and exploiting photo opportunity displaying utter disregard to the national sentiments.
The state government and the administration turned a blind eye to rampant destruction of ecology in the name of development.
The NDMA failed to map the disaster prone areas of the country and also proved inadequate in monitoring the functioning of the State Disaster Management Authority. The overall focus of emergency management has shifted to consider disaster management planning as part of a broader system of planning for sustainable, resilient communities. Whether a hazardous event will become a disaster - an event that is beyond the capacity of responding agencies, resources, and community coping capacity (Quarantelli 1985), can be influenced by effective disaster management planning. Had the vast ex-servicemen population, tapped by the government in creating a potent disaster relief force, which would come really handy to the state in this crisis, many lives could have been saved. This recognition of the importance of social drivers has brought about a change in how disaster planning is considered and undertaken. Many nations now plan using a variation of the Disaster Management Cycle, an integrated, four–phase planning system.
Over politicised Indian society, rampant institutionalised corruption over a prolonged period of six decades is probably the result of this decay.The callousness of our leadership was responsible for delayed requisitioning of the army, had a timely decision been taken, many homes would have been saved from agony and irrecoverable losses. The time tested Indian Armed Forces proved their worth once again; they carried out one of the largest rescue operation ever in such inhospitable terrain. In theory, land use planning can reduce all risk from disasters, but centuries of settlement in hazardous locations make this option unrealistic and impractical. Modifying assets at risk includes such methods as strengthening buildings and infrastructure and raising floor heights to reduce hazard impacts.Readiness planning accepts that some residual risk is present for communities and that measures must be in place to ensure any response to hazards is efficient and reduces hazard impacts. This is not only shameful for the civil administration but also a subject of mockery in a democratic society.Whatever be the reason, the world has witnessed poor and shoddy preparedness and response of the Indian nation in this crisis. The regional leadership of India SE Asia today stands questioned, shameless record breaking scams, dwindling economy, fractured polity, week and feeble administration, invisible leadership are some of the factors that may lead to such a conclusion.
The phase of disaster management that has traditionally received the most recognition, funding and planning effort is Response (Gregg & Houghton 2006). This drought of leadership and statesmanship has manifested in a number of cases, be it the response after beheading of Indian troops on the LOC or our response to the Chinese intrusion in Ladhak. This fact is also reflected in the remote sensing community, with an overwhelming number of research papers dedicated to the use of imagery for disaster response, despite the fact that data often cannot be provided in the timeframe required to be of use for decision makers. Same is the story when it comes to a response to the Naxal threat or the general law and order issue prevailing in the country.To regain the respectability in the international environment and simultaneously restore confidence of the state in its public, India needs to strengthen various response mechanisms and bring into play hard core professionals to head the organisation like the NDMA rather than create bureaucratic institutions one after the other.
The reality is that most nations do not have the capability to prevent disasters occurring; the best option for reducing the chance of a disaster is through reducing risk. However, response capability is important in any disaster as it involves the processes of coordinated effort to manage resources, including life essentials and personnel, for activities such as evacuation, relief, search and rescue and needs assessment (Quarantelli 1997).
Recovery, the fourth phase of the cycle has traditionally been focussed on restoration of lifeline utilities, and building reconstruction. There is now considerable research into holistic recovery processes, which recognise that for community recovery to be sustainable, the social, economic, built and natural environments must be considered (Norman 2004).
The civilian administration ,the IAS did not do their homework for disaster management nor do they have any clue on post trauma strategy also.The work carried out by the ranks now should be furthered by genralmanship . The recovery phase of a disaster can be considered to have several steps, the initial restoration of lifeline essentials, and the longer term rebuilding of communities. The recovery phase is often considered to be an optimal time to include measures that will reduce the risk of future disasters (Becker et al.
Preparation and response mechanism to such calamities is what has been covered in this article including some innovative ideas.
Decisions about risk reduction methods will affect the degree of readiness planning and response that will be required. The effectiveness of the response phase will play a significant role in how affected communities recover, both physically and psychologically. Lessons from the response phase can be incorporated into risk reduction and readiness planning. Finally, the recovery phase can include risk reduction measures to increase resilience and reduce future vulnerability. We all know the consistency of failure of civil administration in times of crisis since independence.
Remotely sensed data typesIn order to successfully use remote sensing for disaster management, physical indicators of features or attributes within the disaster management cycle that are measureable in imagery need to be identified. But what has been missed is its failure in delivering even in normal times & situations. At that point, selection of the most appropriate remotely sensed data set is possible by identifying the spatial, spectral, temporal, and radiometric requirements.
Unless the civil administration increases its efficiency in normal times , it will never be able to deliver in crisis.
The use of a framework for selecting appropriate remotely sensed data has been demonstrated for mapping and monitoring coastal and tropical wetlands, tropical rainforests, coastal ecosystems and coral reefs (Phinn 1998, Phinn et al. The Armed Forces are able to deliver every time in times of crisis irrespective of the situation, because they try to achieve perfection and deliver with high efficiency even in day today situations.
This is an approach that can be modified and applied under many different circumstances and for various environments. During the reduction, readiness and recovery phases, there may be sufficient time to develop and apply the framework as the cycle is progressing. However, as timeliness is a critical factor in the response phase, it is of most use to already have systems in place to aid with appropriate data selection so that crucial decisions need not be made under the severe time constraints that are necessitated by rapid response. Preparation may therefore involve developing a range of scenarios representing potential situations that require rapid response at a set location, and applying the principles of data selection and processing in advance.
In this way, the decisions regarding remote sensing in the response phase can actually be made during the readiness phase instead. This should be done as a collaborative exercise between both remote sensing experts and emergency management agencies.The types of satellite and airborne sensors that can be used to support phases of the disaster management cycle are many and varied. It is most important to consider the spatial scale of the hazard, in addition to determining the most appropriate data type to address the problem.
For example, geostationary satellites provide data over a large area, but with minimal spatial detail, and are appropriate for monitoring weather patterns (readiness) and volcanic ash and gas distribution (response). Examples of their use include baseline infrastructure mapping for scenario development and model validation (reduction and readiness), building damage (response), and observations of debris removal and reconstruction (recovery). During the readiness phase, the emphasis is on monitoring these features or processes, developing models for forecasting purposes, and using maps and model for training and education. In the response phase, the timely acquisition of data and provision of information to emergency services is critical. Much of the attention will be placed on identifying infrastructure that has been damaged or is likely to be at risk in the near future (e.g.
OpticalThere are a large number of applications for which optical remotely sensed imagery can be used to aid the disaster management cycle.
Optical data can be of particular use to the disaster management community as it is generally simple to understand and interpret raw data, particularly when collected using standard true colour spectral bands (blue, green, and red).
The characteristics of the sensor are important in selecting the most appropriate data type for use in individual situations.
On April 6, the Border Roads Organisation (BRO) opened a new road to one of India's most remote villages, near the frontier with China (Tibet).
Consideration should be primarily given to the spatial and temporal resolution of the sensor.
For example, during the response phase, rapid acquisition of data following the event is crucial. During the recovery phase, the speed of acquisition is less important than repetition on a consistent basis.
In the early stages of recovery, imagery may be useful on a monthly basis, though as time passes, an annual acquisition may suffice.Optical data can be used for activities in all stages of the disaster management cycle, however the greatest potential contributions are for monitoring recovery, and helping to plan for reduction and readiness.
The use of satellite optical data for immediate response at a local scale is currently hindered by the speed of data acquisition and delivery with polar orbiting satellites.
ThermalAs energy decreases with increasing wavelength, thermal wavelengths have comparatively low energy levels and consequently thermal image data have a lower spatial resolution than that capable of being achieved with optical imagery. As yet there are no very high spatial resolution thermal satellite sensors commercially available. Nonetheless, thermal imagery provides a valuable source of information about volcanic eruptions and the location of wildfires. Robust techniques for automatic extraction of anomalous high temperatures or ‘hotspots’ have been thoroughly tested and considered operational on a global scale using MODIS, AVHRR or GOES imagery (Wright et al. The University of Hawai’i and Geoscience Australia both apply automated hotspot detection algorithms for the detection of volcanic activity and bushfires respectively and serve the information in near real time via the internet. These algorithms have primarily been developed to detect features above the background or average temperature values, and to avoid large numbers of false alarms, they are not sensitive to merely warm features.
Nevertheless, both sensors are useful for tracking longer term temperature fluctuations, such as the warming and cooling cycles of volcanic lakes (Joyce et al. The higher resolution imagery can also be of use in calibrating and validating data obtained from the likes of MODIS.As the temperature of an object increases, the wavelength of peak radiation decreases. Very hot features can therefore be seen in visible or shortwave infra red (SWIR) imagery and often become saturated in thermal infra red data if they are sufficiently large with respect to the pixel size. This relationship has been demonstrated using forest fire size and the temperature difference between a smouldering and flaming fire that could be of use in understanding different stages of fire development (Giglio et al.
Unfortunately the SWIR bands on ASTER were declared non-functional in January 2009 after experiencing technical difficulties since May 2007. Synthetic Aperture RadarSynthetic Aperture Radar (SAR) is an active microwave sensor that is capable of acquiring data in harsh weather and lighting conditions not suitable for optical sensors, such as dense cloud or smoke coverage (Elachi 1987, Franceschetti & Lanari 1999, Hanssen 2001).
Most modern SAR sensors are designed to acquire data of various ground resolution elements ranging from 100s of metres to 1-3 metres, but higher spatial resolution images usually have significantly smaller spatial coverage and are limited by satellite storage and processing capacities. The incidence angle of SAR sensors can be manipulated in order to image different areas without changing the satellite orbit, thus decreasing necessary revisit time.Both backscatter intensity and the phase of SAR images can be utilised. In most studies only the relative variability of backscatter intensity within the image is used but absolute values can be required for some multi-temporal studies. The precise interpretation of backscatter intensity can be complicated because of its dependence on the dielectric properties of the reflecting material, surface roughness, and sensor wavelength but at the same time the variety of useful information still can be easily observed (landslides, tsunami, flooding, and damage to infrastructure). Phase information of a single SAR image has no value but comparison of phases from two SAR images acquired at distinct times are utilised in SAR interferometry or InSAR. InSAR is capable of producing high resolution ground deformation maps with sub-centimetre accuracy (Rosen et al. These maps can then be used for studying the causes of deformation such as earthquakes or volcanic activity (Massonnet & Feigl 1998).
Modern satellite SAR systems are capable of acquiring simultaneous data with more than one polarisation (e.g. Waveband selection depends on the type of application, land-cover, time span, and availability. The price of the data greatly varies from a few dollars per image for purely scientific applications to a few thousand of dollars for commercial applications.


Several recently launched commercial satellites are available to acquire data of any hazardous event with a very short delay and deliver the data rapidly to the user, though the cost of priority commissioned data is significantly greater than that of archived imagery (RADARSAT-2, TerraSAR-X and Cosmo-Skymed).
ReductionDisasters are social constructs in that social drivers such as migration (forced and voluntary), conflict, modification of natural buffer systems, reliance on shrinking resources, private property rights, urban intensification, artificial protection structures, and economic and political vulnerability are all contributors to people living in hazardous locations or at levels of vulnerability that make a disaster more likely.
Remote sensing technology can assist with addressing some of these “disaster drivers”, through providing the data required to assist land use planners, emergency managers, and others tasked with disaster management. Reduction of risk, and therefore reduction in the probability of a disaster occurring, is an important part of the disaster management cycle.
Remote sensing can be applied in disaster reduction initiatives through identification and understanding of hazards (Table 1). This knowledge is then applied to mitigation activities such as land use planning, engineering structures, building codes and hazard consequences modelling to determine methods for reducing vulnerability (Gregg & Houghton 2006). Note that the sensor examples given in Table 1 and subsequent tables are indicative of current or potential instrument use.
Although it is primarily social factors that amplify a hazard event into a disaster (Quarantelli 1985, Wisner 2004), improved knowledge of hazards and their potential consequences is essential for decision making about modifying hazard characteristics, or modifying vulnerability of people and assets. An excellent example of the use of remote sensing for hazard identification is provided with LiDAR mapping of active fault location (Begg & Mouslpoulou 2009 in press).
Traditionally fault location is conducted using stereo aerial photography interpretation followed by intensive field survey. However the horizontal and vertical resolution provided by airborne LiDAR imagery provides the capability for identifying fault traces and extracting elevation offsets with digital data in an objective manner.
Also of note also is the discovery of a large inland area that is below sea level (elevation <0m) and is a potentially hazardous region for tsunami related inundationRemotely sensed data acquisitions can be used to inform land use planning, a key tool that authorities and communities employ to avoid or mitigate hazard risk (Burby 1998). By identifying the location and characteristics of hazards, land use planning methods can be applied to address the risk these hazards pose. Planning methods include mapping hazard zones (location and range of hazard impact) and identifying the probability of occurrence. Hazard maps are applied to developed and green field (undeveloped) land and options for risk treatment determined.
Treatment options can include measures such as setback zones (no development within the hazard zone, e.g.
Understanding of hazard information is one of a number of critical factors influencing individual and group decision making for risk management (Paton & Johnston 2001).
Where hazard information is readily available to the public in a variety of forms, including maps, there is a greater likelihood of public support for risk reduction initiatives introduced through land use planning (Burby 2001).Other methods for land use planning based on remote sensing data include identifying changes in land use on flood plains to assist with flood hazard modelling. In the city of London, Canada, Landsat images taken over a 25 year period have been used to determine the spread of urban development (Nirupama & Simonovic 2007). The consequent increase in impermeable surface cover facilitated more rapid runoff and less natural absorption of rainfall. When compared with flood hydrographs, the rate of land use change correlates with smaller rainfall events producing flooding. The benefits to future land use planning are that it can be determined how land use changes affect the flood hazard risk, and this will guide future development in a way that mitigates the effects of continued urban sprawl. Collecting asset data via high resolution remote sensing allows for identification of infrastructure and buildings in hazardous locations, which can then be targeted for strengthening or re-location. Asset data is also essential for hazard consequence modelling, whereby hazard data is combined with asset data and fragility (vulnerability) information to determine potential losses. Building fragility to hazards is based on such factors as construction materials (earthquake, volcanic ash fall, tsunami), engineering design (tsunami, landslide, earthquake), building height (wind), floor areas (earthquake), proximity of other structures and vegetation (fire) and roof pitch angle (ash fall, snow), and floor height (flood, tsunami).
Remote sensing methods for collecting building and infrastructure data require high to very high resolution satellite or airborne imagery and is often completed using manual digitizing or more recently, segmentation and object oriented classification.
Optical imagery is often complemented by LiDAR data, which can not only aid in detecting building edges, but is also used for calculating building heights. Incorporation of remotely sensed data into a GIS is vital during this phase for recording spatial attributes and combining with other data sets.Remote sensing technology can also be applied to measure the success of risk reduction initiatives. A common method for addressing flood risk is the construction of stopbanks to contain flood waters for an event of a given magnitude. Aerial reconnaissance during major flooding events can identify whether stopbanks are performing to design standard and identify areas of weakness, overtopping or failure.
To address coastal hazard erosion and inundation risk, many communities choose non-structural options such as beach renourishment and dune restoration.
In Florida, airborne LiDAR captured over time has been applied to measure coastal erosion from hazards, alongside the success of non-structural beach restoration methods through determining changes to beach morphology (Shrestha et al. Another example of measuring the effects of risk reduction initiatives is analysing post-disaster images of rainfall induced landslides on land under different vegetation covers for large events. ReadinessReadiness planning and activities are undertaken in the realisation that residual risk from hazards has the potential to create emergencies, and in some cases, disasters for affected populations.
Readiness is the identification and development of necessary systems, skills and resources before hazard events occur. The desired outcome of readiness planning and activities is that response to hazards is more coordinated and efficient, communities experience less trauma, and recovery times are reduced (Quarantelli 1997). Examples of readiness activities include public education, preparedness activities, trainng and exercising, evacuation planning, developing hazard monitoring and public alerting systems, and putting in place state, national and international plans and agreements for assistance and aid. Readiness activities and planning are undertaken at a number of levels to increase resilience and response capability for individuals, households, organisations, and states or nations. The provision of good hazard and asset information to assist these activities is essential and examples where remote sensing can assist this phase are given in Table 2. It is important in this phase to prepare an archive of and gain familiarity with the most up to date spatial information including (but not limited to) imagery, DEMs, and vector data. This information is required to assist with damage assessment during the response and recovery phases.At the individual and household level there are identified factors that contribute to whether people will take actions to prepare for disasters. Other factors include belief in the benefits of hazard mitigation (outcome expectancy) and their belief that what they personally can do will make a difference (reduce negative outcome expectancy) (Paton 2006). At a community level, participation in community affairs and projects, and individual’s ability to influence what happens in their community (empowerment) and the level of trust they have in different organisations (trust) have also be shown to be key predicators of resilience.
Therefore, communication of risk in a meaningful way is an essential part of preparedness planning.
Remotely sensed data such as LiDAR are used to produce high resolution hazard and risk maps, which are used by authorities to communicate information about location and range of hazards to their communities. If individuals believe that a hazard is likely to affect them detrimentally within an understandable and pertinent timeframe, they are more likely to take actions to prepare. These actions might include having emergency supplies in the home, an action plan for evacuation and emergency contact with other household members, first aid training or training as a civil defence volunteer. The principle of risk perception aiding preparedness applies to both static and dynamic hazards, e.g. Remotely sensed images showing the progression of a bushfire front or the track of a cyclone are commonly used by the media to inform the public of where hazards are occurring and where they are likely to impact as they evolve. A primary way to test the effectiveness of these preparedness plans and relationship functions is through civil defence emergency management exercises.
In order for exercises to provide an effective learning experience for participants, realistic hazard scenarios must be developed. Granger (2000) discusses the development of information infrastructure for disaster management in Pacific island nations, based on remotely sensed data, and GIS interpretation. Depending on the time of year, visitors to the mountain are engaged in a variety of recreational, educational and scientific activities.
The greatest hazards associated with the volcano are eruptive events and lahar flow (Carrivick et al. The volcano has a crater lake at the summit which produces periodic large lahars during eruptions and tephra dam bursts.
These lahars follow channels which are bridged by the main trunk railway line and State Highway 1, as well as passing through ski field and hiking areas.
A lahar event in 1953, before bridges were raised and strengthened, destroyed the Tangiwai rail bridge, and a passenger train unable to stop was derailed resulting in the death of 151 people. While bridges have been modified to reduce risk, considerable readiness planning has also been undertaken to ensure that the events such as the 1953 disaster cannot happen again (Galley et al. Following eruptions in 1995 and 1996 a large tephra dam formed on the crater rim allowing the lake to fill to higher than normal levels. The volcanic rocks of Crater Lake rim now had a weakness, a section of the rim comprised of weaker tephra, which would fail when lake levels reached a certain height. Extensive modelling of potential lahar flow paths and velocities was undertaken based on high resolution remotely sensed data (Carrivick et al.
The path was verified using aerial photography, LiDAR, ASTER and PALSAR imagery after the event (Joyce et al. The modelling provided the necessary hazard information for authorities to manage the risk through a suite of preparedness activities. A bund (levee) has been constructed to prevent lahar flow onto the main highway; and a comprehensive monitoring and alarm system was constructed to detect lahar break outs. An integrated response plan involving emergency managers, police, the fire service, road managers, railways operators, ski field staff, scientists and national park managers, was developed to stop all trains outside the hazard zone, close the highway, trigger warnings and response plans at the ski fields (move to ridges away from flow paths) (Leonard et al. 2005), and locate and evacuate any hikers or workers in hazard zones within the national park.
The tephra dam burst early in 2007, and the response based on high quality modelling went as planned. The lahar was of considerable size but remained within expected channels and the only significant damage was to an unoccupied public toilet building at the Tangiwai memorial site.
To assist with preparedness for these hazards, remote sensing is part of the suite of monitoring systems employed to detect changes in volcanic activity. Note the temperature scale change for illustrative purposes.The use of remotely sensed data of a previous event can be used in this phase to constrain geophysical models and help provide realistic scenarios for future events. For example, InSAR can be used to examine the deformation effects of a single event (such as an earthquake) by acquiring only two images as close in time as possible, one before and one after the event.
Using this technique, the PALSAR L-band sensor on board the ALOS satellite was successfully used to map co-seismic deformation of a magnitude 6.7 earthquake in the vicinity of George Sounds, off the coast of the lower South Island on 16th October 2007 (Petersen et al.
After processing two PALSAR images (22 July and 22 October 2007) displacements were apparent in the coastal region closest to the epicentre (Figure 4). The long wavelength L-band is of particular use in this region due to its ability to penetrate dense vegetation to retrieve the ground signal.
The amount and location of deformation is used in modelling studies to estimate earthquake parameters in order to learn more about the tectonics of this remote region. As this is an uninhabited area of New Zealand, there was no observed infrastructure damage that may have otherwise necessitated acquisition of high resolution optical imagery for response or recovery purposes. Background image is a Landsat 7 ETM+ true colour composite sceneMonitoring longer term ground deformation effects such as that produced by ground water extraction, volcanic activity or slow moving landslides is conducted using multiple SAR images over a period of time. Using this technique it is possible to detect sub centimetre scale ground movement over large areas that could otherwise only be monitored or detected using networks of in-situ GPS. With this method, the C-band sensor on board the ENVISAT satellite was able to detect sub-centimetre deformation in the Auckland region (Figure 5). This figure was created using a stack of 117 images, spanning the period 17 July 2003 and 9 November 2007. InSAR is used in this manner for long term monitoring and produces a rate of change over time. It is believed that most of the observed InSAR signal shown here is caused by extraction of groundwater; however the link to volcanic activity has also been investigated (Samsonov et al. Activities such as evacuations, search and rescue, sandbagging along riverbanks, evaluating building safety, establishing immediate emergency shelter, setting up command posts and other short-term tasks fall into the response phase. Remote sensing can be used here to provide immediate damage assessment if the data can be provided in a timely manner, and also to assist evacuation plans through the combination of observing weather patterns and hazard behaviour (e.g.
Ideally, recovery activities commence when the response phase begins, to ensure an integrated process for holistic recovery. This means that damage assessments undertaken via remote sensing during the response phase will also be integral to the recovery phase.Emergency planning job description 2014
Safety and disaster preparedness philippines
Power outage brighton mi

Rubric: Emp BagsComments

  1. 454
    Assessment of the damage is made to determine example eMP attack. Gives Zombie Preparedness??ideas.
  2. AZADGHIK
    Not to be confused with the wildly harmful nuclear EMP weapons.